Monday, 18 May 2015

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS)

PBSS menyelaras semua program dan aktiviti berkaitan dengan kesihatan secara bersepadu demi untuk menabahbaik taraf kesihatan warga sekolah  Resionalnya:-

 1. Aktiviti serta program sekolah sedia ada diselaras dibawah satu program bersepadu.
 2.  Merealisasi sistem fleksiblel, inovatif dan kreatif dengan merujuk keperluan sekolah berlandaskan keperluan semasa.
 3.  Mewujudkan satu program bersepadu untuk hasil impak mampu menilai keberkesanan
 4. Usaha wujud kesefahaman dan kerjasama pihak sekolah dan masyarakat

 1. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PBSS

PBSS melahirkan warga sekolah dengan persekitaran yang sihat,selamat dan berkualiti dengan objektif berikut:-

1.    Menetapkan polisi kesihatan sekolah atau dasar sekolah sihat.

2    Memelihara dan menambahbaik persekitaran sekolah yang   sihat, selamat dan ceria
3.   Amalan cara hidup sihat disekolah dalam persekiatan sekolah yang sihat.
4.    Mempertingkatkan ilmu pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan.
5.    Penglibatan dan kerjasama komuniti.
6.    Menilai taraf kesihatan murid.
7.    Khidmat rawatan dan rujukan.
8.    Bimbingan dan kaunseling
9.    Penjagaan dan rawatan kecemasa
10. Bimbingan dan kaunseling.
11. Mengawal dan mencegah kejadian penyakit
12. Mengenalpasti, merujuk serta membantu penempatan kanak-kanak kurang upaya

KOMUNITI PBSS

Tujuan Pendidikan Kesihatan bagi membentuk minat, sahsiah, rasa tanggungjawab untuk kebaikan kesihatan /menyedari masalah keperluan  kesihatan /membuat keputusan yang bijak menentukan perlakuan kehidupan seharian . Oleh itu pendidikan secara formal dan tidak formal perlu dilaksanakan untuk merealisasikan promosi kesiahatan sebgai amalan kesiatan yang berterusan di sekolah.

Antara aktiviti-aktivit atau program dalam komuniti PBSS.

1.    Pendidikan Kesihatan secara formal- guru dan pelajar-Guru   & Pelajar. Pendidikan
2. Kesihatan secara tidak formal-kempen, kuiz pameran, pertandingan,demonstrasi, pemeriksaan berkala,khidmat kaunseliang
3.    Amalan kesihatan-JK,kelab, biro,amalan GYHS
4.  Promosi kesihatan- Kaedah dan teknik pengajaran, Mengetahui akta dan peraturan, sokongan pada akta, cadangan peraturan peringkat sekolah.

PERANAN PBSS

Bertujuan membentuk sikap positif terhadap kesihatan dari peringkat awal.Murid menyedari masalah,keperluan kesihatan  dan membuat keputusan  bijak perlakuan kesihatan dan kehidupan seharian.

Peringkat sekolah.

PBSS membentuk sikap positif terahadap kesihatan dengan menggalakan amalan kesihatan yang baik di sekolah

 1. Peranan murid
·         Melibatkan diri aktif
·         Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan
·         Memberi komen dan cadangan
·         Menyampaikan maklumat
·         Menyokong kempen kesihatan
 1. 2.          Peranan Guru
·         Memahami & menguasai PBSS
·         Menyokong, melaksana dan memperkukuhkan aktiviti/j.kuasa PBSS
·         Menjadi role model amal gaya hidup sihat
·         Menggalakan murid menyertai aktiviti PBSS
·         Penerangan pada ibu bapa dan masyarakat.

 1. Peranan Guru Besar
·         Sokongan kepada guru & PBSS
·         Menubuh jawatankuasa peringkat sekolah
·         Merancang aktiviti dengan mengambil kira:-
o   Keperluan sekolah, fizikal, emosi dan keadaan.
o   Mengabung pengalaman guru dan murid
o   Kemauiran kesihatan, berfikir secara kritis
o   Kesedaran murid kepentingan kesihatan
o   Pelaksanaan dan pemantauan program
o   Hubungan baik masyarakat dan agensi kerajaan & Ngo.

Peraanan Ibu bapa dan masyarakat dalam PBSS
      Melibat dan menyokong
      Bersama memberi sumbangan, kepakaran dan kewangan
      Memberi semangan dan galakan
      Menjadi role model amal gaya hidup sihat.

Pejabat Pendidikan Daerah
      Memberi penerangan dan infomasi tepat dan lengkap
      Bimbingan sekolah menubuh JK PBSS
      Menghubung agensi bantuan kepada program sekolah
      Mengendali dan memantau program

Jabatan Pendidikan negeri
      Penerangan PPD pelaksanaan PBSS
      Bimbingan kepada PPD menubuh JK PBSS
      Menghubung agensi bantuan kepada program sekolah
      Mengendali dan memantau program
       
AMALAN KEBERSIHAN SEKOLAH.

DEFINISI – Amalan kebersihan misti disemai dan dipupuk sejak awal lagi dari rumah dan diperkukuhkan lagi di sekolah agar ia menjadi amalan kebersihan sepanjang hayat.
Pelaksanaan dan penyeliaan amalan kebersihan bagi mewujudkan persekitaran          selesa serta merasang pembelajaran .Sekolah yang sihat dapat memperkembangkan sahsiah yang sihat dan seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Secara umum perkara yang hendak dicapai dalam amalan kebersihan sekolah.

 1. Aktiviti terancang dan mencapai piawaian dapat menjamin tahap kebersihan.
 2. Standard amalan yang merangkumi kebersihan bangunan, kawasan berumput  dan bersimen, saliran dan perparitan.
 3. Merangkumi usaha, pelaksanaan,penyeliaan, mewujudkan persekitaran yang selesa, aman,mesra, ceria dan meransang pembelajaran dan menimbul kesedaran penjagaan kebersihan persekitaran sekolah
 4. Memupuk perlakuan sebagai budaya hidup.
 5. Meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah.
 6. Memupuk semangat kepunyaan dan kesediaan bekerja.
 7. Melaksanakan aktiviti-aktiviti amalan kebersihan.

PIAWAIAN AMALAN KEBERSIHAN SEKOLAH

Meliputi tiga ciri iaitu ciri bersih, berfungsi dan selamat.Konsep bersih ialah tiada contengan di sekolah,goresan, sampah, berdebu, berlumut, tidak berbau dan dalam warna asal. Berfungsi pulan sekolah diselangaran dengan baik dan boleh digunakan dengan sempurna. manakala ciri selamat ialah kawasan sekolah tidak berbahaya dan tiada tempat untuk pembiakan serangga atau haiwan perosak.

Ciri-ciri kebersihan sekolah mengikut PBSS ialah mesti mewujudkan sekolah yang ceria,indah dan wangi.
·  Ceria – Bersih, cantik dengan susunan,dekorasi dan menampakkan suasana yang ceria, selesa,kemas , menarik dan sedap mata memandang
·     Indah – Susana yang cantik, permai, elok dan molek yang membawa perasaan yang segar,senang dan tenang.
·     Wangi – Berbau harum asli dan menyenangkan.

PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PBSS

Mewujudkan suasana dan identiti sekolah

 1. Dilaksanakan berpandukan perancangan yang sistematik meningkat kualiti kebersihan, keceriaan dan keselamatan.
 2. Mewujudkan dan menilai mekanisme yang digunakan .
 3. Cepat dan cekap menangani masalah.
 4.  Keprihatinan dan kerjasama merupakan elemen penting.
 5. Menjaga kebersihan.
 6.  Penyelenggaraan mengikut jadual.
 7.  Pungut sampah secara berjadual.
 8.  Kenal pasti dan hapus tempat pembiakan.
 9.  Menanam pokok./memotong rumput.
 10.  Amalan pembungan sampah/penggunaan tandas secara betul.
 11.  Melakukan pemeriksaan dan penyeliaan.
 12.  Mengadakan program gotong-royong.
 13.  Penilaian dan pemantauan  keberkesanan program.
 14.  Menceria kawasan dan membina taman
 15.  Jadual bertugas murid, guru dan pekerja.
 16.  Tindakan susulan untuk penambahbaikan.
 17.  Mengubah cara pemikiran

Kesimpulannya tanggungjawab dan peranan sekolah sangat penting bagi mewujudkan pesekiaran skoah yang kondusif, ceria, selamat dan bersih. Aktiviti dalam PBSS jika dilaksanakan dengancara progresif dan teratur  objektif dan matlamat menjadikan amalan kesihatan sebahagian dari kehidupan akan dapat di capai. Kerjasama semua pihak pada semua peringkat pengurusan amat penting dalam merealisasikan amalan kebersihan di sekolah demi melatih murid menyanyangi dan memahami erti kebersihan yang hakiki.

Sumber : OUM.HBPE3203. “Kebersihan dan Keselamatan persekiataran”

No comments:

Post a Comment