Saturday, 9 March 2013

KONSEP ASAS DALAM UJIAN DAN PENILAIANKONSEP ASAS DALAM UJIAN DAN PENILAIAN.
Oleh
Mohd.Yazid Bin Deraman,
Institut Pendidikan Guru, Kampus Kota Bharu.

PENGENALAN
      Sebelum melakukan ujian, kita misti mengetahui konsep-konsep yang perlu dalam ujian dan pengukuran.
      4 konsep penting, kesahan, kebolehkepercayaan objektiviti dan normal-normal
      Dalam penilaian pemilihan kriteria penting.
      Konsep dan kriteria unsur penting ketika hendak melakukan dan mentadbir  ujian dan penilaian.
      Instrumen atau ujian digunakan untuk mengukur dan menilai maklumat.
      Misti  mempunyai  ciri kesahan, kebolehkepercayaan dan objektiviti.
      Ujian ada ciri ini menghasil keputusan yang tepat dalam pengukuran psikomotor, kognetif dalam PJ.
      Sesuatu ujian boleh dipercayai tapi tidak semistinya sah digunakan, ada ujian yang konsisten tapi  tidak mengukur apa yang diukur.
      Jika ujian tidak memberi keputusan yang tekal setelah diulangkaji ia tidak mungkin sah digunakan.
      Keboleh kepercayaan diperolehi dahulu sebelum melakukan kesahan ujian.
      Objektif ujian berkait rapat dengan kebolehpercayaan.
      Hubungan objektif dengan kesahan sama penting dengan hubungan kebolehkepercayaan dengan kesahan.
      Objektif dan kebolehkepercaya  adalah pra syarat kesahan ujian.

KESAHAN
      APA YANG HENDAK DINILAI DALAM UJIAN.-kriteria penting bila melakukan penilaian dalam ujian.
      Instrumen atau ujian sesuatu pengukuran diokatakan sah bila ia benar-benar mengukur apa yang sepatutnya diukur.
      Ujian bangkit tubi sah untuk mengikur daya tahan otot dan kekuatan otot bahagian abdominal tapi tidak sah mengukur kepantasan ,sebab…….????
      Sesuatu instrumen atau ujian yang sah  mestilah boleh dipercayai, tapi ujian yang mempunyai keboleh kepercayaan mungkin belum tentu sah digunakan.
      Jika data dari satu instrumen tidak sah, data tersebut tidak boleh digunapakai dalam proses pengukuran dan penilaian. Kerana ia akan menghasilkan keputusan yang tidak tepat.
      Kesahan merujuk sesuatu yang berarti dan berguna berdasarkan skor ujian.
      Pengukiran mempunyai kesahan tinggi jika darjah kebolehkepercayaan mengukur apa yang misti diukur adalah tinggi.alam PJ nilai kelorasi kesahan ujian diantara 0.80 dan keatas
      PJ terdapar 4  jenis pengukuran kesahan, KESAHAN LOGIKAL. KANDUNGAN, KRITERIA DAN KONSTRUK.

a) Kesahan Logikal.
      Kesahan muka (face validity)
      Anggaran sama ada sesuatu instrumen
      Ujian kelihatan mengukur sesuatu kriteria yang hendak diukur.
      Mengukur prestasi lakuan yang terlibat (yang sebenarnya)
      Ujian lari 30 meter adalah ujian yang sah bagi mengukur kepantasan berlari kerna ujian tersebut mengukur kepantasan berlari.

b) Kesahan Kandungan
      Content Validity- Penilaian sistematik ke atas isi kandungan ujian untuk menentukan sama ada domin tingkahlaku yang hendak diukur mewakili keseluruhan sesuatu domin.
      Merujuk sejauh mana instrumen dapat mengumpul data yang merangkumi kandungan bidang yang dikaji.
      Instrumen dikatakan kandungan yang tinggi sekiranya mengukur semua isi kandungan bidang yang dikaji.
      Kesahan kandungan tinggi bila wujud kesemua sasaran kandungan ujian sama rata.

Syarat Kesahan kandungan yang baik
  1. Menepati populasi- instrumen dibina menepati latarbelakang dan tingkahlaku pelajar.
  2. Pelaksanaan instrumen baik dan memuaskan.
  3. Masa yang diperuntukan mencukupi dan memadai.
  4. Berlaku peningkatan
  5. Berlaku perubahan sikap ke arah lebih cemerlang.

c) Kesahan Kriteria
      Ditentukan berdasarkan hubungan yang sistematik antara pengukuran kriteria dengan pengukuran lain yang digunakan untuk menganggarkan sesuatu kriteria.
      Berdasarkan kapada pekali korelasi antara ujian tertentu dengan suatu kriteria.
      Digunakan dalam bentuk
     Kesahan sejajar
i) Kesahan Sejajar
      Kesahan serentak (Concurent validity). Diperolehi dengan mengukur kriteria  terlebih dahulu.
      Kriteria ujian telah diterima pakai secara meluas sangat mahal dan sukar, untuk memudahkan pentadbiran pengukuran baru di gunakan sebagai penganti instrumen kriteria tersebut.
      Perkiraan pekali korelasi digunakan berdasar skor ujian instrumen baru dengan instrumen kriteria ke atas kumpulan subjek yang sama.
      Nilai pekali menghampiri 1 maka ujian digunakan mengukur sesuatu pembolehubah adalah menyamai kriteria dan mempunyai kesahan.
      Ujian pengambilan oksijen maksima (VO2 max) ujian terbaik dan sah untuk mengukur daya tahan kardiovaskular , tetapi peralatan ini mahal dan sorang saja boleh buat ujian satu masa, sebagai alternatif ujian Bleep, Larian 2.4km. Ujian lari 12 minit digunakan sebagai anggaran pengunaan oksigen maksima.
      Bagi menentukan kesahan sejajar kedua ujian ditadbir ke atas kumpulan subjek yang sama dan pada masa yang sama.
ii) Kesahan Jangkaan.
      Kesahan ramalan (Pridictive Validity)
      Sama dengan kesahan sejajar dimana ia ditentukan oleh ukuran kriteria.
      Data ujian dan data kriteria dikumpul pada masa yang sama kesahan durujuk kesahan kriteria. Data kriteria yang dikumpulkan terlebih dahulu meramal data kriteria akan dikumpulkan maka kesahan tersebut sebagai kesahan jangkaan.
      Kesahan jangkaan yang tinggi ditunjukan daripada data yang diperolehi ujian awal ia mempunyai kolerasi yang tinggi dengan data yang ditempatkan pada masa hadapan.

(d) Kesahan Konstruk
      Contuct Validity- Ketepatan instrumen mengukur sesuatu kontruk atau gagasan berdasarkan ciri tingkahlaku.
      Diperolehi berdasar kaedah saintifik dengan menggunakan pelbagai prosidur statistik.
      Contoh ujian kepantasan antara pelari wakali sekolah dan tidak. Pelari sekolah lebih pantas kesahan kontruk ditunjukan bila skor min kepantasan berlari lebih tinggi dan berbeza signifikan berbanding pelari tidak wakil sekolah.
      Biasanya perbezaan signifikan antara dua min pada aras alpha .01 bagi memastikan kedua kumpulan berbeza.
      Contoh.Perbandingan prestasi 2 kumpulan sebelum dan selepas menjalani ujian.Kesahan kontrak  ditentukan jika skor min pasca ujian lebih baik dan signifikan  berbanding dengan pra ujian.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESAHAN

  1. Sifat pengambil ujian.
     Ujian akan sah jika individu sama segi umur, jantina,pengalaman.
2        Pemilihan kriteria yang hendak diukur.
     Jika semua pengukuran berkaitan dengan set markah, perbezaan koefisien akan diperolehi.
3        Keboleh kepercayaan
     Boleh dipercayai untuk menjadi sah
4        Prosidur pentadbiran.
-          Tidak ikut arahan pelaksanaan ujian dan faktor persekitaran.
-           
KEBOLEHKEPERCAYAAN.
      Merujuk kepada ujian yang kosisten.
      Ujian mempunyai kadar kesahan yang tyepat, mempunyai nilai keboleh kepercayaan yang tinggi.
      Keputusan ujian tidak dipercayai kesahan ujian adalah terhad.
      Ada ujian mempunyai kebolehkeparcayaan tinggi daripapa yang lain dalam sukan. Ujian fizikal mempunyai kebolehkepercayaan koefisin tinggi berbandingan dengan ujian servis dalam tenis dan badminton.
      Nilai pekali korelasi atau pekali kebolehkepercayaan dari .08 – 100 tinggi.0.60- 0.79 sederhana tinggi, .40 – 0.59, sederhana .20 –.39 rendah .00 hingga 0.19.
a) Ujian kebolehkepercayaan berkaitan normal

i)Kaedah ujian semula
         Individu kumpulan yang sama atau pengkiraan pertalian koefisen antara dua set markah.
         Kaedah penghasilan pertalian atau analisis perbezaan digunakan untuk mengira koefisen.
         Kesilapan kebolehkepercayaan mungkin pada perubahan pelajar sendiri.
ii) Kaedah bentuk selari
         Memerlukan pentadbiran yang selari atau sama banyak kepada kumpulan yang sama
          Dilakukan semasa ujian yang sama atau dalam waktu yang berlainan dengan masa yang terhad.
         Masalah nanti menganggarkan kesukaran kebolehkepercayaan dalam bentuk set yang selari dalam isi kandungan dan ciri-ciri sifat tersebut.
         Jika ujian dilakukan masa singkat,pembelajaran motivasi dan keadaan penilian tidak mempengaruhi pertalian koefisien
iii)Kaedah pembahagian setengah (split-half)
         Ujian dibahagi kepada setengah dan markah berkait rapat’
         Memerlukan satu pelaksanaan terhadap ujian dan tidak memerlukan pembentukan ujian kedua
         Ia digunakan untuk menganggar kepercayaan koefisien untuk ujian pengetahuan dan ujian kemahiran yang berhubungkat.
         Koefisen kebolehkepercayaan boleh dikira kaedah ini, kerana ia meningjkat dalam bentuk berpanjangan dan memerlukan anggaran.
         Formula Sperman-Brown digunakan untuk  menganggar koefisen bagi ujian pengetahuan, juga ujian kemahiran.
iv) Kaedah Kuder Richardson Formula 21.
         Mengira half test.Untuk setiap pembahagian mempunyai koefien yang berlainan.
         KR 20 menganggar pertalian yang sama mungkin wujud jika kombinasi pembahagian setengah berhubungkait. Dua asa kaedah ini
         Jenis ujian boleh dikira 1 untuk betul dan 0 untuk salah.
         Jumlah markah sama jumlah terhadap markah jenis ujian.

UJIAN KEBOLEHKEPERCAYAAN BERKAITAN DENGAN KRITERIA.
      Pengelasan yang konsisten atau bagaimana konsisten ujian pengelasan individu sebagai mahir atau tidak mahir.
      Ujian dilakukan dalam kumpulan berdasarkan keputusan markah ujian
      Pembahagian persetujuan dikenalpasti beberapa banyak ahli kumpulan dikelasfikasikan sebagai mahir atau tidak mahir dalam kedua ujian yang dilakukan.

Norma-norma
      Sekumpulan peserta dimana keputusan tersebut digunakan untuk membuat tafsiran antara peserta lain.
      Adalah nilai yang betrhubung kait dengan keputusan seseorang dalam masyarakat.
      Norma diterjemah dalam populasi yang besar contoh  pelajar semua negara sebagai keseluruhan. Peratusan normal dikategori, sangat lemah, lemah, sederhana, baik dan cemerlang.

KRITERIA PEMILIHAN UJIAN DALAM PENILAIAN.

      Bila memilih atau membentuk ujian kriteria pemilihan ujian penting untuk kesahan, kebolehkepercayaan dan objektiviti.
Kriteria menolong untuk mengenalpasti ujian mana yang dipilih…………………………
     Mudah ditadbir
     Kos Pentadbiran ujian.
     Sumber manusia dan peralatan
     Memenuhi objektif
     Mencabar dan bermakna.

PENGURUS DAN PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN.
      Kunci penilaian ialah merancang dan kamudian mentadbir ujian yang dilakukan.
      Persediaan Pra - ujian
     Memahami ujian
     Memaklumkan prosidur ujian
     Memberi  arahan
     Penyediaan pelajar
     Merancang ujian percubaan dan memanas badan
     Menyedia peralatan dan kemudahan ujian.
     Menyedia borang skor pemarkahan
     Mengangarkan masa ujian yang diperlukan.
Pelaksanaan Ujian
a)Persediaan
     Apa ujian akan dilakukan dan mengapa ujian dilaksana.
     Utama latian dan kamudiaan arahan dan prosidur ujian dengan jelas dan tepat.
     Demotrasi jika perlu.
     Komen dan ulasan perserta ujian sebelum dan selepas.
     b) Motivasi
     Beri motivasi semua  peserta dan juga yang lemah.
     Layanan kepada pentadbir ujian.
     Berikan semangat kepada percubaan, motivasi melakukan terbaik untuk percubaan yang ke dua.
     Elakkan pemakluman markah rendah .
     c) Keselamatan
     Pengambil ujian jika tidak mematuu arahan menjeskan aspek keselamatan

Penilaian dan Pelaporan
      Mengumpul maklumat peserta
a)      Menilai markah ujian
     Menggunakan teknik tertentu.
     Data dimasukkan dalam komputer
     Analisis untuk melihat ciri yang boleh mempengaruhi dan memberi maklumat tentang kumpulan ujian dan menyedikan data untuk tujuan laian.
     Mungkin ada individu lain berminat pada ujian dan pencapaian.
        b) Menyimpan dan melapor keputusan ujian.
     Dibuat dalam komputer dan kertas pemarkahan dan keputusan ujian disimpan.
     Data disimpan, analisis untuk dapat keputusan ujian.
     Keputusan dan analisis ujian digunakan untuk kegunaan guru.

Sumber: HBPE 2203. Ujian Pengukurusan & Penilaian Pendidikan Jasmani