Wednesday, 14 March 2012

KAJIAN TINDAKAN KONSEP DAN AMALAN DALAM PENDIDIKAN

KAJIAN TINDAKAN, KONSEP DAN AMALAN DALAM PENGAJARAN
MOHD.YAZID DERAMAN
Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Institut Pendidikan Guru, Kampus Kota Baru, Kelantan.
mydyazid@gmail-com

TUJUAN KAJIAN TINDAKAN
1. Membantu guru menangani cabaran amalan Pengajaran dan pembelajaran.
2. Mengembang prosesionalisme guru mengenai teknik dan kaedah pembelajaran berkesan.
3. Mengukuh asas pengetahuan profesional guru.
4. Menyelesaikan masalah profesional tanpa bantuan luar
5. Membebaskan guru daripada kongkongan amalan-amalan rutin.
6. Mengupaya guru sebagai profesional dalam amalan berkesan dan berkuasa membuat keputusan.
7. Membawa pembaharuan dn kemajuan amalan melalaui refkleksi kendiri dan usaha sendiri.
8. Meningkat daya kenyakinan diri melalui usaha kolaborasi dan menambah baik prestasi dan kepuasan kerja.
Menjadi agen perubahan dan membawa refleksi dan menganalisis kekuatan serta kelemahan diri
PENYELIDIKAN TINDAKAN……………
1. Intervensi berskala kecil ke dalam fungsi dunia sebenar dan melihat kesan-kesan intervensi ini.
2. Penyelidikan tindakan adalah berdasarkan sesuatu situasi iaitu mendiagnos sesuatu masalah dan cuba mengatasinya dalam konteks itu.
3. Bersifat kolaboratif di mana sepasukan penyelidik dan guru bekerjasama dalam sesuatu projek.
4. Ia berunsur penglibatan di mana ahli pasukan mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung
5. Intervensi berskala kecil ke dalam fungsi dunia sebenar dan melihat kesan-kesan intervensi ini.
6. Penyelidikan tindakan adalah berdasarkan sesuatu situasi iaitu mendiagnos sesuatu masalah dan cuba mengatasinya dalam konteks itu.
7. Bersifat kolaboratif di mana sepasukan penyelidik dan guru bekerjasama dalam sesuatu projek.
8. Ia berunsur penglibatan di mana ahli pasukan mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung
9. Penilaian kendiri yang berbentuk perubahan dibuat berterusan berdasarkan penilaian berterusan
10. Mengikut Blum, penyelidikan tindakan mempunyai dua peringkat- iaitu peringkat diagnostik di mana permasalahan dikaji dan membentuk hipotesis, dan peringkat terapeutik untuk menguji hipotesis
11. Stenhouse (1975) berkata penyelidikan tindakan bukan sahaja menyumbang kepada pengajaran dan pembelajaran tetapi kepada teori pendidikan dan pengajaran yang boleh diakses oleh guru-guru lain
12. Ia menambahkan pengetahuan praktik guru


GURU SEBAGAI PENYELIDIK
• Guru sebagai penyelidik dalam kajian tindakan
• Peningkatan profesionalisme guru melalui kajian tindakan.
• Guru dapat menyepadukan teori dan amali melalui kajian tindakan,
• Perubahan dan kemajuan sekolah dalam kajian tindakan
• Merealisasi KPM berkaitan inovasi dan kurikulum melalui kajian tindakan
• Guru terlibat sevara langsusng dengan P & P
• Guru lebih memahami persekitaran bilik darjah dan proses pembelajaran
• Guru berhadapan dengan pelbgai masalah penyampaian pengajaran
• Guru periatin dan profesional akan menyiasat amalan sendiri melalui amalan refleksi:-
• Mengapa murid tidak memberi tumpuan masa P & P
• Adakah mereka sukar memahami pengajaran saya
• Adalah alatan ABM atau peralatan cukup tidak menarik perhatian.
• Adakah kaedah pengajaran saya membosankan.

Bagaimanakah penyelidikan tindakan dapat dibezakan dengan penyelidikan gunaan?
 Penyelidikan gunaan lebih berfokus kepada menentukan hubungan dan menguji teori. Maka ia lebih tegaskan metod saintifik tapi penyelidikan tindakan menginterpretasikan metod saintifik dengan tidak begitu tegas. Ia tumpukan bukan kepada generalisasi tapi kepada ilmu pengetahuan yang tepat kepada satu situasi spesifik.
Apakah aspek yang boleh ditumpukan oleh penyelidik tindakan?
 Kelicinan kerja, produktiviti kerja, motivasi dan hubungan pekerja, kebajikan keseluruhan
 Analisis kerja dengan tumpuan kepada ketrampilan kerja
 Perubahan oranganisasi yang boleh membawa kepada fungsi yang diperbaiki
 Perancangan dan penggubalan dasar
 Innovasi dan perubahan
 Penyelesaian masalah

KONSEP PENYELIDIKAN TINDAKAN
Penyelidikan tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif; dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu situasi sosial bagi tujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan-amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan (Kemmis dan Mctaggart, 1988) Menurut mereka, penyelidikan tindakan bergerak dalam satu kitaran yang berterusan melibatkan empat peringkat - tinjauan, perancangan, pelaksanaan dan refleksi

McNiff (1988) mentafsirkan penyelidikan tindakan sebagai satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya. Ia melibatkan guru dalam inkuiri yang dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama.

Somekh (1989) menyatakan penyelidikan tindakan sebagai satu kajian terhadap situasi sosial yang melibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing.


CIRI-CIRI PENYELIDIKAN TINDAKAN
 Zuber-Skeritt (1992) mendefinisikan penyelidikan tindakan dengan menggunakan CRASP
 Critical collaboration enquiry by
 Reflective practitioners who are
 Accountable in making the results of their enquiry public
 Self evaluative in the practice and engaged in
 Participative problem solving and continuing professional development
Grundy dan Kemmis (1981) menyenaraikan tiga pra syarat
 membuat kajian ke atas satu amalan sosial yang dilihat sebagai satu tindakan strategik yang boleh diperbaiki
 mengikut satu kitaran pusingan yang terdiri daripada urutan aktiviti merancang, bertindak, memerhati dan merefleks
 dilaksanakan oleh orang yang bertanggungjawab ke atas setiap aktiviti tersebut dan beransur-ansur melibatkan subjek-subjek kajian tanpa hilang kawalan ke atas proses penyelidikan
Henry dan Henry (1982) menyenaraikan ciri-ciri
 Berbentuk kolaboratif di antara guru dengan guru, guru dengan pelajar atau guru dengan ibubapa
 Berbentuk kitaran aktiviti - merancang, bertindak, memantau dan mereflek serta menjana pusingan yang berikutnya (lebih daripada satu pusingan - Elliot(1991) berkata sekurang-kurangnya 3 pusingan atau satu tahun pengkajian
 Menyumbang ke atas memajukan proses pengajaran pembelajaran
Penyelidikan Tindakan bercirikan
 Membuat refleksi dan memperbaiki kerja sendiri
 Menghubungkaitkan refleksi dengan tindakan
 Menyebarkan dan mengongsi pengalaman kepada peserta dan mereka yang berminat
 Penglibatan dalam pengumpulan data dan empowerment
 Kolaborasi dengan mengwujudkan suatu komuniti berfikiran kritis -dilakukan oleh guru dlm konteks harian
 Penilaian dan refleksi kendiri dan berkomitmen utk meningkatkan kefahaman praktis utk memperbaiki amalan pendidikan
 Pembelajaran progresif secara berterusan dalam suatu lingkaran
TUJUAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
“There are two essential aims of all action research: to improve and to involve. Action research aims at improvement in these areas: firstly, the improvement of practice; secondly, the improvement of understanding of practice by practitioners; and thirdly the improvement of the situation in which the practice take place….Those involved in the practice being considered are to be involved in the action research process in all its phases of planning, acting, observing and reflecting”.
(Carr dan Kemmis, 1986:1
Tujuan penyelidikan tindakan ialah untuk:
 Membantu guru menghadapi cabaran dan masalah berhubung dengan amalan pengajaran pembelajaran
 Memperkembangkan kemahiran professional guru khususnya mengenal pasti teknik atau kaedah pembelajaran yang berkesan
 Memberi peluang utk mengukuhkan asas pengetahuan profesyen perguruan
 Menyelesaikan masalah-masalah professional tanpa arahan luar
 Mengeluarkan guru dari kongkongan amalan-amalan rutin
 Meningkatkan amalan-amalan professional. Dengan itu mempunyai hakmilik (ownership) dalam memperkenalkan amalan-amalan yang berkesan. Diberikan kuasa utk membuat keputusan (empowerment)
 Membawa pembaharuan dan kemajuan melalui refleksi kendiri dan usaha sendiri
 Meningkatkan daya keyakinan diri melalui usaha berkongsi pengalaman. Boleh perbaiki prestasi dan kepuasan kerja
 Memberi peluang kepada guru utk menjadi agen perubahan dengan membuat refleksi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan diri.
KEPENTINGAN PENYELIDIKAN
 mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya;
 dapat merancang huraiian mata pelajaran dengan lebih berkesan;
 dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran memudahkan pencapaian objektif mereka dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri;
 meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif;
 Guru terlibat sevara langsusng dengan P & P
 Guru lebih memahami persekitaran bilik darjah dan proses pembelajaran
 Guru berhadapan dengan pelbgai masalah penyampaian pengajaran
 Guru perihatin dan profesional akan menyiasat amalan sendiri melalui amalan refleksi:-
 Mengapa murid tidak memberi tumpuan masa P & P
 Adakah mereka sukar memahami pengajaran saya
 Adalah alatan ABM atau peralatan cukup tidak menarik perhatian.
 Adakah kaedah pengajaran saya membosankan. Dll……
KITARAN KAJIAN TINDAKAN : FASA-FASA KITARAN KAJIAN TINDAKAN
Fasa 1; Mengenalpasti isu dan masaalah.Mencari fokus kajian
Fasa 2; Merancang tindakan.
Fasa 3’ Melaksana tindakan mengikut perancangan
Fasa 4; Mengumpul dan menganalisis data
Fasa 5: Makanmembuat refleksi dan meneliti tindakan

FASA SELEPAS KITARAN 1,2 DAN SETERUSNYA
Fasa 1; Merancang semula tindakan.
Fasa 2; Menambah tindakan yang ditambah baik.
Fasa 3; Mengumpul dan menganalis data
Fasa 4; Merefleksi dan menilai tindakan yang ditambah baik.

MENGENALPASTI ISU DAN MASALAH SERTA SITUASI MENCARI FOKUS KAJIAN

• Kenapa hendak mengkaji isu ini.
• Apakah fokus kajian mempunyai skop yang luas untuk membawa celik akal.
• Apadah fokus kajian sesuai bagi mengurus projek penyelidikan ini
• Adakah kajian ini sesuai.
BERDASAR INI PENYELIDIK MEMILIH FOKUS KAJIAN DAN MERANCANG TIBSAKAN DALAM FASA 2.

BIDANG FOKUS KAJIAN TINDAKAN
Menentukan fokus
• Mengenalpasti masalah atau isu berpunca dari kebimbingan atau keperihatin terhadap amalan.
• Apakah yang ingin saya lakukan
• Keinginan membaiki sesuaitu situasi atau amalan
• Keinginan mengetahui penambahbaikan dari amalan biasa dan mencuba idea baru,teknik kaedah, strategi.
• Apakah bukti saya kumpulkan membolehkan membuat keputusan membuat kajian.
• Bagaimana saya mengesahkan dakwaan kajian

BIDANG KAJIAN TINDAKAN

• Persekitaran kerja- Kelicinan kerja,produktiviti kerja,motivasi, hubungan kerja,kebajikan dll..
• Keterampilan kerja – Kecekapan mutu kerja melalui kajian sistematik
• Perubahan organisasi – Budaya kerja
• Perancangan dan pengubalan dasar- keberkesanan
• Inovasi dan perubahan- padagogi balam bilik ru.
• Penyelesaian masalah praktikal – Masalah unit dalam bilik darja, cuba menyelesaikan dan membuat penyiasiatan dengan sistematik.

PERANCANGAN
Merancangan tindakan mengikut fokus kajian yang dipilih
1. Adakah saya merancang tindakan dengan merujuk kepada amalan sedia ada atau melaksana strategi baru.
2. Bagaimana hendak mengumpul data bagi menilai tindakan.

MELAKSANA TINDAKAN MENGIKUT PERANCANGAN
• Mengikut perancangan dan tindakan fasa 2
• Jika fasa 3, perancangan terdapat 5 langkah, maka perleksanaan tindakan ke lima langkahh dipatuhi
• Perlu ada rakan keloborasi masa pelaksanaan
• Senarai semak tindakan dibuat pebyelidik dan diguna penyelidik semasa pemantauan dibuat

MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA
Data yang sesusi adalah data yang mencukupi dan nrelevan untuk menyokong dakwaan kajian. Soalan yang ditanya oleh penyelidik dalam aktiviti pengumpulan data
1. Apakah data yang saya perlu kumpul?
2. Mengapa data perlu dikumpul?
3. Bila data akan dikumpul
4. Dimana data tersebut boleh dikumpul
5. Dimana data dikumpul dari pelbagai sumber

Data yang dikumpul perlu dianalisis untuk interpertasi data dan kesimpulan terhadap kajian
1. Apakah saya fahami dan pelajari analisis data
2. Apakah pola-pola pemahaman baru yang ditemui.

MEMBUAT REFLEKSI DAN MENILAI TINDAKAN
Membuat refleksi dapatan kajian.Persolan dikemukan seperti berikut:-
1. Apakah amalan yang akan diubah dalam bilik darjah daripada fahaman baru sepertin yang ditunjukkan dalam dapatan lajian.
2. Bagaimana dapatan kajian dapat disebar kepada orang laian/guru

SOROTAN KAJIAN

TUJUAN SOROTAN KAJIAN
1. Membezakan apa yang dikaji dengan apa yang perlu dikaji.
2. Mensintesis kajian lepas untuk mendapat perspektif baru
3. Mengenal pasti hubungan di antara idea dan amalan.
4. Memahami konteks bidang
5. Memahami resional kesignifikan permasalahan.
6. Meningkat dan menguasai kosa kata bidang
7. Memahami struktur dan organisasi pengetahuan bidang.
8. Menghubung kait idea dan teori dengan aplikasi.
9. Mengenalpasti metadologi dan teknik penyelidikan yang pernah digunakan.
10. Memaamui kontek dan membiasa diri denan petrkembangan terkini.

GARIS PANDUAN MENULIS SOROTAN KAJIAN
1. Adakah maklumat dari kajian lepas dapat mendalami pengetahuan anda
2. Mengenal pasti terma dalam kajian lepas.
3. Strategi penyelidikan berlainan mempengaruhi dapatan kajian anda
4. Adakah sedutan kajian dipilih sesuai dengan kajian anda
5. Mencatat sumber-sumber terpilih dalam laporan.
6. Mengapa kajian itu dikenalpasti
7. Adakah kajian yang dipetik dan sesuai.PERANCANGAN PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN TINDAKAN KAJIAN
• Mencari penyelesaian terbaik isu atau masalah yang dikenalpasti.
• Satu plan tindakan untuk disesuaikan dengan isu
• Rawatan untuk untuk penambahbaikan mengatasi masalah yang dikenalpasti.
• Tindakan diambil perlu disokong kajian lepas membantu idea apa yang perlu dilakukan.
• Sebelum merancang tindakan misti jelas objektif kajian dan langkah-langkah penyelidikan.
• Rancangan pemerhatian sepanjang pelaksanaan.-


PENGUMPULAN DATA
• Maklumat yang relevan dan cukup perlu dikumpulkan daripada pelbagai sumber dijadikan asas culup sebagai sumber yang dijadikan asas analisis atau refleksi
• Data pertama tinjauan awal untuk mengesahkan skop dan soalan kajian, mencadangkan perubahan dan dibuktikan dengan sorotan kajian.
• Penyelidik memilih kaedah pengumpulan data kajian.

KAEDAH PENGUMPULAN DATA
1. Jurnal dan dairi
2. Pemerhatian /Pemerhatian aktiviti kumpulan
3. Nota kerja lapangan peribadi
4. Senarai semak dan iventori
5. Kumpulan perbincangan berfokus
6. Portfolio /buku log
7. Dokuman analisis seperti data pencapaian murid
8. Pemerhatian bersuruktus atau tidak berstruktur
9. Soal selidik./temubual
10. Sosiometri.
11. Alat perakam

ANALIS DATA
1. Konsep analisis data dan menganterpertasi data
2. Analisis data kuanlitatif
3. Proses analisis data kualitatif
4. Keadah menganalisis data kualitataif.
5. Analisis data temubual.
REFLEKSI
1. Membolekan menilai kekuatan dan kelemahan sesuatu tindakan
2. Bertanya diri sendiri sesuatu tindakan yang dilakukan.
3. Memperihalkan pengalaman dilalui melalui kajian dilaksana.
4. 3 jenis refleksi, teknikal,praktikal dan refleksi kritikal.
5. Proses merancang,memantau dan menilai pemikiran sendiri.
6. Menyedar guru perkara yang perlu dipelajari masa depan.

KESIMPULAN
Kajian tindakan merupakan satu alternative bagi guru-guru untuk menambahbaik pengajaran melalui tindakan sendiri. Ia merupakan proses secara keleborasi guru untuk menilai amalan kendiri secara kritis melalui refleksi untuk menyelesaikan masalah.Kjaian tindakan amat sesuai bagi penyelidik apa yang ingin kenalpasti dari awal masalah diadapi, maka dapatlah tindakan diambil segera mengatasi sebagai peluang penambahbaikan.

(Rujukan- Chow Fook Meng & Jaizan Mahamud (2011).Kajian Tindakan.Konsep dan Amalan Dalam Pengajaran. Kuala lumpur..Penerbitan Multimedia.)

Thursday, 8 March 2012

KEPIMPINAN YANG BERKESAN BOLEH MEMBAWA PERUBAHAN KEPADA TINGKAHLAKU KAKITANGAN ORGANISASI


KEPIMPINAN YANG BERKESAN IALAH KEPIMPINAN YANG BOLEH MEMBAWA PERUBAHAN KEPADA ORGANISASI, SIKAP SERTA TINGKAHLAKU KAKITANGAN. JABATAN PENDIDIKAN JAS MANI DI IPG KKB

Oleh
Mohd.Yazid Bin Deraman
Ketua Jabatan

RINGKASAN EKSIKUTIF
Seorang pemimpin berkesan adalah pendorong dan peneraju organisasi yang berkesan. ia boleh mendorong kakitangan dan mengubah mereka ke arah lebih baik atau lebih hebat.dan mencapai wawasan organisasinya.  Pemimpin yang berkesan mampu bertindak sebagai pembolehubah yang penting bagi organisasi. Di Institut Perguruan Kota Bharu, Pengarah adalah pemimpin atau peneraju dan merupakan orang yang akan menentukan halatuju organisasi dan kaitangan. Pemimpin IPKB adalah perancang, misi organisasi, menentukan matlamat, memberi keutamaan terhadap pencapian matlamat organisasi.
Kejayaan organisasi dan maruah kakitangan dikatkan dengamn kualiti kepimpinan. Pemimpin yang cemerlang ialah pemimpin yang berkesan, iaitu peminpin yang dapat menigkatkan martabat organisasi. Berdasarkan fakta dibuktikan dalam penulisan ini, kepimpinan di organisasi saya sekarang telah memainkan peranan penting dalam kepimpinanya untuk mengubah organisasi dan juga sikap kakitangan.
Kewibawaan dan kecermerlangan kepimpinan di IPKB  mempunyai perkaitan dan pengaruh yang kuat ke atas kualiti produk (guru pelatih) dalam usaha mencapai wawasan pendidikan negara bertaraf dunia dan merialisasi wawasan Plan Induk Pembagunan Pendidikan. Kepimpinan  yang berkesan kakitangan kometmen tinggi dedngan moto,Gigih, Iltizam, Cemerlang, IPKB akan meneraju perubahan.         
Kepimpinan ialah aktiviti mempengaruhi individu supaya berusaha mencapai objektif kumpulan atau organisasi. Kepimpinan ialah proses mempengaruhi kelompok, mengarah  aktiviti mencapai matlamat yang sama. Kepimpinan  tidak boleh lari dari pengaruh mempengaruhi pemimpin dan orang yang dipimpin. Pemimpin penting dalam pembentukan dan hala tuju organisasi. Kepimpinan berlaku apabila seorang mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha kearah pencapaian sesuatu objektif organisasi. Kepimpinan ialah seni atau satu proses mempengaruhi kegiatan manusia mencapai gol organisasi. Kunci dalam kepimpinan ialah pengaruh. pengaruh ini memainkan peranan yang dominen dalan kejayaan sesuatu kepimpinan.

Organisasi yang berjaya dibezakan dengan organisasi tidak berjaya bergantung kepada gaya kepimpinan yang dinamik dan efektif. Kejayaan organisasi bergantung kepada kepimpinan yang berwibawa. Sekolah yang berkesaan dipimpin oleh pengetua yang cemerlang (Abd.Karim 1989).  Atang Long dalam
kajiannya pada 1991 mendapati sekolah-sekolah yang mempunyai kejayaan yang tinggi dalam bidang akademik adalah dipimpin oleh pengetua yang mempunyai kepimpinan  yang berkesan. Pakar pengurusan dan psikologi menjelaskan tiada satu bentuk kepimpinan yang tertentu mencapai matlamat organisasi, oleh itu kepimpinan terbuka kepada perubahan dan kedaan persekitaran..

 Pengurusan dan kepimpinan dua perkara saling berkaitan dan bersepadu, ini kerana pengurusan yang baik, cekap dan berkesan mencerminkan kualiti kepimpinan. Pengurusan dan kepimpinan yang berkesan akan dapat mengerakkan anggota organisasi melaksanakan tugas dengan penuh didikasi ke arah mencapai aspirasi dan objektif yang dirangka. Kajian perubahan atau kemajuan mengatakan bahawa sesuatu inovasi memerlukan keadaan yang dapat mengerakkanya supaya dapat dilaksanakan, salah satu pengerak dengan dengan kepimpinan yang berkesan . Pemimpin yang berkesan dapat  mengubah organisasi dan tingkahlaku kakitangan dari sedia wujud kepada suatu kedaan yang lebih dinamik dan mempunyai matlamat pencapian. Ini dilakukan dengan mencipta wawasan organisasi, menanam semangat bertanggungjawab melaksankana perubahan pada pekerja dan menyemai budaya dan strategi baru bagi organisasi. Kepimpinan yang berkesan tidak dapat dinafikan  terbukti boleh mempengaruhi organisasi dan tingahlaku serta sikap kaki tangan dibawahnya .


Kepimpinan  Berkesan
(Husin.1993) dalam buku, Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah, membezakan keberkesanan sekolah ialah kepimpinan pengetua. Kepimpinan pengetua yang dinamik dan bersungguh merupakan pembolehubah membawa kejayaan sekolah. Pengetua berkesan ialah pengetua yang memainkan peranan sebagai pemimpin yang mempunyai wawasan jelas tentang organisasinya dan kaki tanganya. Menurutnya ada 4 peranan pemimpin untuk mencapai perubahan  organisasi dan perubahan sikap kakitangan:-
1             Mempunyai kemahiran teknikal, pemimpin misti bertindak sebagai jurutera perubahan. Tumpuan misti kepada teknik pengurusan dan pentadbiran yang cekap, mahir manupulasi strategi dan keadaan demi untuk menjamin keberkesanan yang maksimum. Kemahiran termasuk, perancangan, pengelolaan, penjadualan dan penyelarasan.

2             Pemimpinan berperanan sebagai jurutera manusia. Peminpin sewajarnya mahir dan cekap dalam aspek perhubungan manusia dalam organisasi, termasuk membina dan memngekalkan moral tinggi dikalangan kakitangan, mengalakkan inovasi, kreativiti dan memberi sokongan kepada kakitangan.
3             Pemimpin utama organisasi, memyumbang kepakaran . Ia misti mahir dalam pengurusan, kurikulum, dignosis keperluan kakitangan, penilian, atau pencerapan yang berkesan.

4             Pemimpin simbolik, sebagai ketua yang memberi isyarat tentang nilai, kepentingan , tujuan atau wawasan sesuatu perkara yang hendak dicapai. Pemimpin turun kebawah, melihat sekitar organisasi, mengetuai upacara rasmi, cuba mengenali kakitangan dengan lebih dekat

5             Pemimpin budaya. berusaha mencari, mentafsir dan memperkokohkan nilai, kepercayaan dan unsur budaya menjadikan organisasi itu unit. Mengadakan aktiviti sosialisasi kakitangan dan pelajar, pelasjar dengan budaya organisasi. Upacara memberi hadiah, penghargaan dapat mengekalkan imej dan prestasi organisasi.


Kepimpinan pengetua yang berkesan dapat memperbaiki tabait kerja kakitanganya ke arah kemajuan sekolah. membimbing, menunjuk ajar dan sentiasa memupuk semangat kerjasama. Disamping itu juga sentia memberi sokongan kemahiran pengajaran, pengurusan bilik darjah dan memberi galakan inovasi serta mengemukakann idea-idea baru pada kakitangan. Pengetua juga sebagai jurulatih atau guru kepada guru. pengetua juga harus meningkatkan pengetahuan, kemahijran, kepakaran, prestagi kakitangan. ,membina pada profesioan mereka. Para penyelidik dan ahli tiori dalam pendidikan  mengatakan pengetua yang berkesan menyelia dan membimbing guru, berperanan sebagai pemerhati, penyelaras, pembimbing dan sebagai tempat rujukan dalam organisasi.

Mengikut (Jaafar 1992) terdapat garis-garis panduan  yang boleh digunakan untuk menjadi pemimpin berkesan dan membawa perubahan keoada organisasi dan kakitanganya :-
 1. Kebanyakan pemimpin terdiri dari mereka yang berpengaruh, pintar, agresif, berinisiatif dan mempunyai kenyakinan diri dan kebolehan menyelia. Pemimpin periu membuat keputusan, penilian diri dan peningkatan kenyakinan diri.
 2. Mengetahui dan mengamalkan gaya kepimpinan yang berkesan. Memahami gaya tersendiri untuk mengekalkan keadaan fleksibel supaya dapat menyesuaikan dengan pelbagai situasi yang berkenaan.
 3. Mempercaya  perkara yang baik tentang orang lain. Pemimpin  yang berkesan, persenel yang bijak , bertanggungjawaab dan ingin menyelesaikan.
 4. Memenuhi keperluan kakitangan. Pemimpin berkeupayaan mendorong, menyakin kakitangan untuk berusaha mencapai matlamat organisasi.
 5. Sesuaikan kepada ciri-ciri kerja. Pemimpin berkesan membentuk matlalmat untuk dijadikan panduan  staf, menguatkuasa peraturan yang terancang dan rapi untuk melaksanakan tugas.
 6. Bertindak sebagai pemimpin. Bertindak seperti yang dijangka dan yang di inginkan oleh pengikut agar sanjungan setaraf dengan pemimpin


Kajian  tentang  Teacher Perceptions of principle’s leadership as Related to School Efekteniveness (Geltner 1981). lima peranan Pengetua yang berkaitan dengan keberkesanan pentadbiranya:-

 1. Ahli Falsafah sekolah -  Pengetua merupakan orang penting kehidupan mereka di sekolah. Dia menyampai dan mempercayai  matlamat dan tujuan tugasnya. Guru berkongsi kepercayaan  dan sokongan melalui perpaduan yang wujud.
 2. Sebagai Model Pendidikan – Sebagai model dapat mengubah tingkahlaku guru.
 3. Penyokong pendidikan- Sumber untuk mendapat sokongan. Sokongan pengetua berkesan dan mendalam kepada guru dan profesion semenjak bertugas dan sentiasa kekal dan diperkukuhkan.
 4. Rakan sependidikan (Educational partner). Sebagai rakan sejawat oleh guru dalam hubungan dengan pelajar dan ibu bapa. Berpengetahuan dalam prestasi pelajar, berusaha secara kolektif mencapai matlamat pengajaran.
 5. Memulakan perubahan pendidikan (Educational innovator). Peneraju  pelaksanaan inovasi sekolah. Perubahan wujud hasil pengembelengan guru dan pengetua. Guru merasakan mereka terlibat membuat keputusan refomasi sekolah.

Kesimpulannya, seorang pemimpin adalah seorang pendorong yang berkesan. Ia mampu mendorong anak buahnya dan dapat mengubah mereka kearah yang baik, lebih hebat dari kedaan asal. Pemimpin yang berkesan mampu bertindak sebagai pembolehubah yang sangat penting pada organisasi, kerana tampanya organisasi akan menjadi longgokan manusia  sahaja. Pemimpin yang berkesan dan berwibawa berperanan besar mencetus idea, inovasi,kreatif dan imaginasi ke arah pembentukan generasi pendidik yang berketrampilan dan cintakan perubahan.

Kepimpinan berkesan   IPKB - Meneraju   Perubahan

Wawasan kepimpinan IPKB dewasa peka kepada perubahan pesat dunia pendidikan. Pemimpin  IPKB yang lepas dan sekarang sentiasa bersedia menganjak paridma. melakukan lonjakan guantum dengan merubah dan meruntuh tembok penghalang utama yang menolak perubahan ( Resist Change).Ken Blanchard pengarang buku ”Thed One Minutes Manager” menyatakan :-
 • Bila memikir perubahan kita sering memikir perkara yang lepas, bukan perkara yang kita dapat.
 • Setiap orang mempunyai tolerensi yang berbeza terhadap perubahan
 • Sekali pun perubahan telah berlaku, kita secara fitrahnya mahu meletak perkara-perkara kembali kepada keadaan asal.

Stiven Corvey (1989) dalam bukunya. The Saven Habits of Highly Effektives People. menyatakan dua tahap proses perubahan yang perlu dilalui bagi mencapai status ‘ Orang-orang yang paling berkesan’  iaiatu tahap ’memenangi peribadi’.dan ’memenangi publik’. Tiga tabiat (habit) yang fundsmental bagi seseorang memenngi diri peribadi adalah:-
 • Jadilah proaktif (Be Proactive)
 • Mula dengan yang akhir di dalam minda (Begin with the end in mind)
 • Buat dahulu perkara pertama (Put first things first)
Bagi memenangi publik (dalam hubungan interpersonal) tabiat yang perlu diamalkan ialah:
 • Fikir menang-menang (Think Win-Win)
 • Fahami dulu kamudian minta difahami (Seek first to understand and then to be understood)
 • Sinergy (Synergize)
 • Tajamlah mata gergaji (Sharpen the saw)
Berdasarkan kepada kenyataan diatas, perubahan tidak akan terjadi tampa pengerak atau penyebabnya. Cabaran pendidikan masa kini sangat memerlukan kepimpinan IPKB  berubah  mengikut peredaran dan cabaran pendidikan alaf baru. Sebagai negara yang sedang berkembang pesat mencapai wawasan 2020, sektor pendidikan dan wawasan IPKB menjana  tenaga pengajar memerlukan perubahan dan anjakan paridma yang dapat merintis ke arah alaf baru dalam segala aspek.

Sememangnya tugas ini amat berat, saya memerlukan pasukan benar-benar komited,amanah, jujur dan sanggup berkerja keras untuk memastikan segala perancangan kita dapat kita laksanakan dengan cekap dan berkesan, dan tidak mengulangi kesilapan masa lalu.,”

            YB Dato Sri Hisamudin Tun Husin On-Perutusan Tahun Baru 2006.PIPP ms 30

1.Pendidikan Bertaraf Dunia

”Pendidikan bertaraf dunia, merupakan satu komitmen kepimpinan IPKB masa kini dalam menyumbang dan memperbaiki kualiti pendidikan negara supaya ditingkat ke arah standart yang tinggi dan mampu bersaing dengan negara maju yang lain. Dalam wacana Dasar Pendidikan negara, pendidikan bertaraf dunia meletakkan , membawa implikasi dan impak yang serius kepimpinan pendidikan guru masa kini. Instuitut Pendidikan Guru dan kepimpinannya , telah bersedia dengan wawasan melahirkan genarasi pendidik guru yang mengamalkan, budaya fikir, kritis, kreatif dan inovasi. Hanya manusia yang berdaya fikir dapat bersaing di medan antara bangsa, menjana idea ke arah penbangunan tamadun ilmu, masyarakat, budaya, bangsa dan negara.

’ Kita perlu ingat bahawa sini tampa sempadan ini, anak-anak kita tidak lagi bersaing sesama mereka, tetapi bersaing dengan seluruh masyarakat dunia.’

            YB Dato’Sri Hasamudin Tun Husin .Perutusan tahun baru 2006-PIPP ms 1182. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

Misi Nasional dalam jangka 15 tahun akan datang beriltizam menjadikan   Malaysia  menjadi negara maju yang teguh, bersatu, memberi penekanan yang tinggi melahirkan modal insan kelas pertama selaras dengan dengan sistem

nilai, budaya dan pengayatan  Islam Hadari dan era globalisasi .Untuk  memastikan wawasan negara tercapai  Plan Induk Pembangunan  Pendidikan (PIPP) dirangka sebagai garis panduan pembangunan pendidikan yang bersepadu, komprehensif dan menyeluruh dalam menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Kepimpinan pendidikan masa kini terutama kepimpinan IPKB harus berubah ke arah, selaras dengan plan PIPP dan memfokuskan pengurusan masa depan bagi membentuk dan menyediakan landasan yang kukuh membentuk generasi bangsa Malaysia yang akan datang dan corak pembangunan negara . Kepimpinan IPKB tidak terkecuali, dalam merencana idea dan perancangan yang koperehensif bagi merialisasikan  wawasan  ini.. Kepimpinan IPKB peka pada perubahan dalam membantu pembentukan sikap kakitangan dalam penghayatan PIPP. Pemimpin di organisasi IPKB  telahpun memberi fokus utama dalam perancangan sedia ada agar enam teras ini di hayati  dalam progranm-program Institut dengan cemerlang  .Menjadi misi dan visi IPKB untuk menyediakan bakal  guru masa depan yang cemerlang, gemilang dan terbilang seperti perancangan dalam   PIPP.
’Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini bertujusn untuk memperkemaskan pelaksanaan program pendidikan serta memantapkan proses pembinaan modal insan secara menyeluruh dan berterusan’

            YB Datuk  Seri Abdullah Abdullah Badawi- Perutusan pelancaran PIPP


’Pelan Induk Pembangunan Pendidikan  ini bertujuan memperkemaskan pelaksanaan program pendidikan serta memantapkan proses pembinaan modal ibsan secara menyeluruh dan berterusan supaya output yang dihasilkan berupaya memenuhi kehendak tempatan dan antarabangsa.

YB Dato’Sri Hishamuddin Tun Hussen- Perutusan  pelancaran PIPP

Perubahan pendidikan guru di  IPKB.

IPKB organisasi pendidik guru tertua di Malaysia dan terunggul di Kelantan Sebagai orfganisasi latihan guru yang dinamik. dimana segala perubahan yang berlaku sekarang adalah direncana, dilaksana dan dipantau oleh kepimpinan untuk meningkatkan keupayaan sebagai intitusi  perguruan yang pertama dan yang utama. Dari dulu dan sekarang IPKB membukti keunggulan dan kewibayaan melahirkan ribuan tokoh pendidik dan pemimpin masyrakat. Jika dicantum dengan sejarah dan masa depan ,IPKB kini misti menghadapi cabaran lebih hebat lagi untuk menghasil guru permulaan di alaf bara  negara maju selari dengan wawasan 2020 dan hasrat kepimpinan negara. Perubahan masa kini menuntut kepimpinan yang berkesan dan kakitangan yang dinamik yang berperestasi cemerlang segi keilmuan, sikap, gaya pemikiran. Kepimpinan IPKB sekarang telah berusaha dan bergerak membina landasan budaya  profesionalime keilmuan pada kakitangan dengan kompitensi pengkulihan, konsultasi, penyelidikan dan pembinaan modal insan minda kelas pertama. Perubahan meningkatkan kualiti kecemerlanan pendidikan guru yang dibuat kepimpinan sekarang telah disokong secara kolektif dan strategik oleh kakitangan . Antara perubahan dan cabaran di IPKB ke alaf baru:
 1. Pentadbiran dan mengurusan berteraskan kualiti pengurusan berpandukan pengurusan kualiti  MS ISO 2000.
 2. Pengurusan strategik berasakan misi/visi/objektif dan piagan pelanganag.

 1. Naik taraf Maktab Perguruan kepada Institut Perguruan.-Mengeluarkan Diploma Perguruan, Ijazah Pendidikan.
 2. Budaya IPKB- Fokus kecermerlangan dan kepakaran setiap jabatan dan institut- sebagai panda aras  kecemerlangan
 3. Sumber rujukan padagogi- Kursus dalam perkhidmatan dan kursus pendek disekolah.
 4. Pusat latihan guru bestari  kepada guru sekolah .menegah dan rendah di Kelantan
 5. Program kembar dengan universiti luar negara- University of Hertfordshire England.- B.Ed (Hons) Primary Mathemetics., Universiti Mahjong –B.Ed Tesl)
 6. Program kembar dengan universiti dalam negara. UITM dan USM.
 7. Pusat latihan guru J-Qaf dan Guru SAR Kelantan.
 8. Perkongsian pintar dengan Universiti Malaysia Kelantan.& Universiti Terbuka Malaysia.

Kepimpinan IPKB melalui pengurusan strategik

Kepimpinan yang berkesan melalui pengurusan yang strategik diamalkan di IPKB  untuk memastikan organisasi IPKB bersaing dengan dunia mencabar ini.
Untuk mencapai matlamat organisasi dan membawa perubahan kepimpinan yang berkesan, pengurusab berwawasan  serta mempunyai hala tuju yang jelas menjadi teras kepada kejayaan (Edaris Abbu Bakri-2005-Pengurusan Strategik
konsep dan aplikas. Pemimpin terdahulu di IPKB  telah memimpin dengan cemerlang dan meletak asas yang kukuh kepada kepimpinan sekarang bagi meneraju perubahan dam pendidikan guru. Kajian kepimpinan IPKB  (Yazid 1997.)  bertajuk ’Gaya kepimpian IPKB dengan iklim organisasi’  menggunakan Iventori Diskriktif Tingkah Laku Ketua (SBDQ – Sepervisory Behevior Description Questionnaire) berdasarkan kepada tingkahlaku pertimbang (consideration), Pendayautama Struktur (Initiating), Penekanan kepada pengeluaran (Production Emphesis) dan sensiviti sosial (Social Sensitivity). Keberkesanan gaya kepimpinan ini di lihat pertalian dan kesan kepada iklim organisasi dengan menggunakan  Iventeri Persepsi Terhadap Iklim Organisasi ( WES-Work Environment Acale). Dapatan kajian membuktikan kepimpinan yang berkesan telah  memberi kesan kepada perubahan organisasi , sikap dan tingkah laku kaitangan untuk mengekalkan kecemerlangan insitusi dibawahnya.(Lampiran I ). Selepas kajin tiga pengarah  meneraju kepimpinan IPKB iaitu Tn.Hj Abd.,Rahman, Th.Hj Mohamad Othman dan Tn.Hj Sallehudin Abd Wahab. Mereka ini adalah Pengarah  berwibawa dan cemerlang dan telah memimpin  IBKB dengan cemerlang dalam menongkak arus dan menghadapi cabaran pendidikan hari ini.

Bagaimana kepimpinan IPKB memain peranan untuk menangani,  membawa dan mengekalkan perubahan organisasi dan memastikan kakitangan berkhidmat dengan selari dengan Moto IPKB, GIGIH, ILTIZAM, CEMERLANG. Pemimpin IPKB (Pengarah) mempunyai kualiti sebagai pemimpin yang berkesan meneraju perubahan IPKB. Ketiga pengarah sebelum ini memimpin Instuitut ini berdasarkan kepada kepimpinan yang berkualiti.dan pengurusan strategk yang berkesan.
1              Merujuk kepada Razali Mat Zain (1989) dalam buku’ Tiori Kepimpinan
Dalam Pengurusan’ saya menganalisa peranannya dan kekuatan yang ada pada kepimpinan IPKB 

          i.   Kepimpinan sekarang mempunyai ciri kepimpinan yang  berupaya menetapkan matlamat, mengarah serta menyelaras tugas, aktiviti Institut dan Jabatan dan pentadbiran untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Beliau dengan kerjasama Ketua-ketua jabatan dapat mempengaruhi kakitangan berusaha mencapai objektif IPKB melahirkan guru berwatak, berketerampilan dan berkesan dalam profesion perguruan.Pelbagai program dilaksanakan dimana Pengarah menjadi Penasihat atau peraju dan hasilnya mendapat kejayaan baik peringkat, Institut, Negeri atau Kebangsaan (Lampiran II.)     
        ii. 
ii       Memberi Kepuasan kakitangan dan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Membuat pemantauan program dan aktiviti atau hasil kerja pekerja, Teguran  ditempat kerja atau melalui mesyuarat Staf dan Ketua Jabatan dan ia  mencadang penambahbaikan membaiki prestasi tersebut.

iii Yakin dengan kepimpinan, membuat keputusan secara berhemah, memenuhi dan memberi perhatian keperluan ahli, Minat luas pelbagai aktiviti organisasi dan kakitangan. Tiada sifat pemarah malah bersifat kesempurnan, merasa puas dengan pekerjaanya.
2        Sabri Saleh (1998) ’ Kepimpinan Sekolah Berkesan’ dalam Seminar Sekolah berkesan, di Perlis ,1998. menjelaskan tiga kualiti pengetua yang berkesan dan ciri-ciri saya  melihat digunakan  dalam kepimpinannya.
          i.        Pengarah saya mahir dan jelas halatuju dan fokus (Misi, Visi) organisasi  dan mampu, berani merencana tindakan untuk  merialisasinya. baik dalam mesyuarat, arahan, percakapan dan sikapnya ialah ke arah untuk mencapai misi dan visi Institut. Kepada organisasi dan kakitangan beliau meletakkan harapan yang tinggi mencapai hasrat yang dibena bersama. (Lampiran.III)
    ii.               Ia Menetapkan tempah masa (time –Frame) menyiapkan satu tugasan, Pelbagai langkah drastik beliau lakukan, terutama mendapat sokongan dan kerjasama kakitangan terutama ketua jabatan dan
   iii.            pensyarah. Beliau sentiasa merujuk dan bertindak berdasarkan Piagam Pelanggang IBKB dalam perlaksanaan MS ISO ( Lampiran IV ).
       iv.        Beliau akan  pengesahan matlamat yang hendak dicapai. Sekiranya ada kelemahan dan kecuai tindakan pembetulan akan dilakukan dengan
        v.         segera. Pengerusi atau ketua jabatan yang berkenaan dengan program akan berbincang dengan beliau dan melapor secara rasmi dalam mensyuarat Majlis pengurusan pentadbiran profesianal (Lampiran.V) dan mesyuarat majlis kualiti dan penambahbaikan kualiti  ( Lampiran V I)

3              Dr.Robiah Sadin (1998.ms 49) dalam bukunya ’Asas Pentadbiran”  Pemimpin berkesan adalah ketua kumpulan, pemandu,menyelaras kegiatan ,pemimpin membuat tindakan dengan mengerakan strukrur berasaskan intarksi pelbagai bahagian , mempengaruhi kegiatan setiap bahagian untuk mencapai keberkesan organisasi.
          i.            Pengarah meneraju kepimpinan untuk membina,menyelaras manual prosedur kerja bersama ketua jabatan dan ahli majlis IPKB. Ia.merupakan dokumen yang penting di gunakan oleh kepimpinan kepimpinan Instutut dalam memastikan perjalanan mengikut perancangan dan landasan yang. Pembahagian tugas, perancangan Jabatan atau bahagian  dengan peruntukan dipohon nadi utama pengerakan aktiviti Institut dan meneraju perubahan. Pengarah
        ii.             menunjukan komitmen tinggi mengurus aktiviti jabatan dan beliau akan membuat semakan dan pemantauan terancang melalui penilian program pertengahan tahun dan akhir tahun dan dilapor dalam mesyuarat perancangan. (lampiran. VII)
4              Mohd.Alshari (1998)  Kertas kerja ’Kepimpinan berkualiti pengerak kearah keberkesanan pengurusan organisasi efektif) dalam Kolikium Nasional
5              Angkatan Kepimpinan Abab ke 21, Usaha mementukan kemantapan sistem kualiti MS ISO 9000, merupakan usaha penambahbaikan .Konsep KAIZEN ditekan untuk menjamin organisasi terus bersaing.
              i.        Memimpin dan mengurus melalui sistem kualiti.(MS.ISO-9000). Pengarah ialah Timbalan Wakil Pengurusan dan Timbalan Pengarah pengerusi pelaksana dan Ketua Jabatan sebagai Pemegang Dokumen Kualiti MS ISO.Mengurus melalui majlis kualiti   MS ISO 9000.Untuk memastikan pejalana MS ISO mengarah berupaya meningkatkan kemahiran dan keterampilan tinggi dan berkualiti mengurus IPKB. Belia memberi keutamaan komitmen,  dan pengurusannya dan pengayatan budaya kualiti kepada kakitangannya yang berkonsep kepada keperluan pelanggang. Melalui, mesyurat majlis kualiti, Pra –MKSP, pemegang dan pengerak prosedur kualiti ,audit dalaman, audit pematuhan, pemantauan pajlis kulliti .BPG. Laporan penambaibaikan kepimpinan IPKB kosisntesi menyediakan perkhidmatan berkualiti
( lampiran VIII)
            ii.        Sistem yang mantap dan menyesuaikan dengan keperluan pelanggang.Organisasi penyelidikan di IPKB sebagai pusat pengajian tinggi dan pendidikan guru yang unggul, berasaskan kepada empat peranan  iaitu pengajara, penyelidikan, penerbitan, dan perhidmatan. Kepimpinan IPKB memastikan setiap jabatan membuat kajian tindakan terbaharu jabatan , Institut dan BPG. Pengarah

melibatkan diri aktif dalam Mesyuarat pemantau, program keilmuan penyelidikan dan sokongan dalam menyiapkan penyelidikan amalan IPKB. Pengarah bercita-cita menjadikan warga Institut mempunyai budaya penyelidikan dan menjadikan organisasi penyelidikan penyelesaian malasah secara ilmiah dan sumbangan kepada globalisai ilmuan.Seminar penyelidikan peringkat Inastitut, Zon dan kebangsaan merupakan program tetap IPKB. Penerbitan melaui majalah Kijang Mas , Jurnal penyelidikan ,Jurnaal ekademik IPKB menjadi tanda aras kepakaran penyelidikan dan sumbangan pensyarah. (lampiran IX)
6        Hussin Mahmood (1993.ms 136) mengulas kajian oleh Leithwood dan Montgomery pengetua berkesan ialah mengalakkan staf menilai dan meningkatkan lagi kecekapam profesional, memberi sokongan staf perubahan amalan kerja harian, mengumpul maklumat amalan baru organisasi dan melibatkan diri dalam pelaksanaan program. Kompentensi pensyarah dan pekerja- Staf , merupakan eset penting yang bagi menjamin pelanggang mendapat perkhidmatan yang memuaskan.Kepimpinan IPKB
7         sekarang faham akan keperluan memenuhi kehendak pelanggang,  pensyarah yang ada kopentensi layak menyampikan kepakarannya. jika hendak mencapai Misi, visi dan objektif organisasi. .Kepimpinan IPKB,mestikan satu analisa dibuat status kepakaran kakitngan dan keterluan untuk menigkat kepakaran dan  standard ditetap oleh ISO di patuhi. Merit
kopentensi alat yang digunakan oleh oleh kepimpinan IPKB dalam program Pembangunan Latihan Staf pensyarah serta kakitangan diberi peluang berkursus dan mendapat kepakaran bidang di Institut , dalam negeri, dan luar negara.Ilmu dan kepakaran ini diterjemah dalam Pengajaran & Pembelajaran dan melatih guru berwatak yang diperlukan di sekolah.,( Lampiran X )
8           Menurut Dato’Abdul Shukur Abdullah (1998) masa merasmi Kolokium Nastional Angkatan Kepimpinan Abab 21 mengatakan salah satu ciri-ciri kepimpinan berkesan ialah menentukan iklim organisasi yang positif dan kondusif. Kepimpinan IPKB mengambil berat tentang persekitaran kerja dan belajar yang kondusif. Bilik kuliah dinaik taraf ddengan kemudahan ICT, perpustakaan bertaraf IPT, Kemudahan Internet dijabatan, dan persekitaran yang bersih, ceria dan selamat. Penswastaan kebersihan dan berkerja berdasarkan kepada konsep gotong diamalkan di IPKB. Bawah kepimpinan IPKB akan mengambil bahagian pertandingan 3K, Kebersihan, Keceriaan dan Keselamatan oleh Kementerian, kerana yakin organisasi dan kakitanganIKB telah dapat mengubah minda dan memberi sumbangan kepada persekitaran kerja yang kondusif.
9        Untuk menghadapi cabaran dan bersaing dalam era globalisasi kepimpinan IPKB melangkah dengan bijak untk memastikan Institut ini menjadi pusat  pembelajaran melalui e-mail, word widewebs, teknologi digital, interner, SD-ROM dan bahan multimedia intrektif. IPKB telah mengadakan ’link
program dengan Universiti of Herffordshire England, melalui program Study Net (www.studynewt.herts.ac.uk). Keterampilan pensyarah dan kakitangan mengunakan teknologi sangat diambil berat oleh Pengarah. Kursus-kursus dijalankan dalaman atau diluar setiasa dijalankan.kepada kakitangan yang mahir atau belum mahir. Borang metrit kopentensi digunakan oleh pentadbir mengukur tahap pengunaan ICT kakitangan. (Lampiran XI.)
10     Mohamad (1999.m.s.9) bukunya ‘Cermin, Pengurusan Pendidikan) ..Kepimpinan yang berkesan dan meneraju perubahan misti berfokus artikulasi kurikulum, dan penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran. Di IPKB Pengarah akan memantau pelaksanaan kurikulum dan aktiviti pengajaran, melalui Ketua-Ketua Jabatan dan Majlis Pepereksaan Pendidikan Guru dan Mesyuarat Pengurusan Profesional memastikan stadard penjaran pesyarah dibilik kuliah. Tahap pengajaran pensyarah. diukur melalui standard kualiti  yang ditetapkan iaitu penilian oleh  ketua jabatan dan persepsi guru pelatih kepada pensyarah melalui soal selidik di akhir semester.  Ketua jabatan akan membuat penilaian dan analisis, persepsi pelajar , penilian kepada pensyarah dan  melapor kepada mesyuarat jabatan, MPPP dan majlis kualiti . Pesyarah yang tidak melepasi standard diarah oleh pengarah untuk mengambil tindakan supaya tahap kecemerlangan dikekalkan. Pensyarah mencapai standard di kehendaki meningkatkan lagi ke standard lebih tinggi. (lampiran XII).


Kepimpinan IPKB memastikan produk dihasilkan mematuihi kehendak pelanggang..Pemerhatian saya, Pengarah dan kepimpinan IPKB  menggunakan MS ISO sebagai ukuran standard hendak dicapai, tetapi  prosedur analisis S.W.O.T  digunakan bagi menangani perubahan organisasi dan kakitangan selaras dengan kehendak objektifnya. (Lampiran XIII)


SEBAGAI SATU PROSES                                                         .  DENTIFIKASI KEPERLUAN

DAN PROSEDUR DIRANGKA                                                 .  AUDIT PERSEKITARAN                
SECARA ’LINER ATAU SECARA                                            .  PEMBIKNAAN WAWASAN
’CYCLICAL UNTUK MENJADIKAN                                        .  PERUMUSAN MISI
UNGGUL,EFEKTIF DAN EFISYEN.                                         .  PENENTUAN MATLAMAT & OBJEKTIF
AKTIVITI, PROSES DAN PREOSEDUR                                .  PEMBENTUKAN STRATEGI
                                                                                                        .  PELAKSANAAN DAN PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        Rajah Analisis S.W.O.T oleh C.W.Hill 1995. Cesec In Strategic Management, New Jersey.      

Pengarah dan ketua-ketua jabatan akan membuat penilaian bedasarkan beberapa perkaran keperluan dalam analisis SWOT.
§  Keperluan menyesuaikan polisi
§  Keperluan menghadapi pelbagai respon masyarakat terutama pelanggang
§  Keperluan memenuhi kehendak dan permitaan kakitangan.
§  Keperluan menghadaapi perubahan.
Untuk mencapai tahap perubahan organisasi selaras dengan perubahan dUnia pendidikan masa kini C.I.P.P ( Stufflebeam) digunakan. Analisa SWOT dan model semak CIPP penambaihbaikan kerangka kerja .(lampiran XIV) digunakan organisasi IPKB untuk memperlihatkan perubahan organisasi dan kakitangan ke arah menghasilkan guru yang berkualiti.
                                                                                               

Kesimpulan

Pemimpin IPKB membuktikan keberkesabnasn kepimpinan meneraju perubahan organisasi dan kakitangan dengan misi, visi yang jelas dan kualitinya dipaparkan melalui personaliti, kepercayaan dan mental. Setiap Kepimpinan organisasi terutama pemimpin IPKB, mempunyai keupayaan menigkatkan keefisyen, kecekapan pengurusan untuk memastikan organisasi cemerlang dan terus bersaing. Kepiminan Organisasi yang berkualiti sekarang meneraju perubahan, sentiasa membuat penambahbaikan berterusan, konsisiten dan berfokus kepada keperluan pelanggang. Perubahan dunia pendidikan, ledakan teknologi maklumat,  memerlukan peminpin IPKB yang berinovasi, efektif dabn berkualiti.                                                                                                                                           
Sebagai organisasi yang telah mendapat  sijil MS ISO tahun 2004, mistilah mempunyai kepimpinan berteraskan semangat ISO 9000, Komitmen pihak pengurusan menjadi keutamaan dalam menentukan orgasisasi ke arah sistem kepastian kualiti. Komitmen kepimpinan IPKB mistilah meliputi aktiviti dan tindakan pengurusan dan penglibatan pemimpin mistilah secara total.. Sistem kualiti yang diamalkan oleh IPKB akan menjaminkan penghasilan produk (guru permulaan terlatih) yang berkualiti dan memenuhi kehendak pelanggang (sekolah) Keupayaan IPKB menyediakan pengurusan berkualiti, sistem yang 
mantap akan menjamin sebuah organisasi  terus berfungsi lebih efektif.dan berdaya saing.

Kejayaan IPKB sekarang ini berpunca dari kepimpinan berkesan, dan wawasan yang jelas., pemimpin yang berfikiran luas,berpandangan jauh, pemimpin berdaya maju, berinisiatif, kreatif, berinovasi dan semangat yang tinggi. Peminpin yang yakin pada kepimpinan dan melaksanakan tugas di amanah, produktif, keikhalasan dan kematangan bertindak sesuai dengan perkembangan semasa dan kehendah kakitangan. moto ’kepimpinan melalui teladan’ , perancangan berperingkat dan berterusan, penglibatan semua warga dalam semua aktiviti, penghargaan pada kakitangan, keputusan secara kolektif dan pendekatan musyarah serta hubungan baik dengan agensi luar meletakktan kewpimpinan IPKB cemerlang dan dihormati.

Kemajuan dan perubahan organisasi bergantung kepada individu dalam organisasi, menggunakan kemudahan yang kondusif,tampa pembaziran tenaga dan sumber. Wawasan pengarah saya, menjadikan IPKB  intitusi bestari dari segi hubungan insan,sahsiah, penampilan sebagai guru unggul, Intitusi latihan guru yang dinamik, perubahan yang berlaku direncana, dilaksana dan dipantau secara sistematik supaya menjadi intitusi pendidik guru, yang bitara, yang pertama dan utama. (Lampiran XI )

BIBLIOGRAFI
Abdul Shukur Abdullah (1991), Pengurusan Organisasi, Perpektif         pemikiradan Tiori, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Brent Davies, Linda Ellison,Shukur  Mohd.Dom (1999), Pemasaran Strategi Sekolah. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Neghara Malysia Berhad.

C.NortcoteParkison, MK Rustomy, SA Sapre. (1992), Idea-idea Hebat Tentang Pengfurusan, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka

Edaris Abu Bakri. (2005), Pengurusan Strategi, Konsep Dan Aplikasi Untuk Pendidikan. Kuala Lumpur : UtusanPublication & Distributors Sdn.Bhd.

Husin Mahmood, ( 1993), Kepimpinan Berkesan Sekolah, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Jaafar Muhammad (1988) , Asas pengurusan . Petaling Jaya: Fajar Bakti

Johd West-Burham.Tengku Aziz (2004), Mengurus Kualiti Sekolah, Kuala Lumpur : Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

Kementerian Pelajaran Malaysia, (2007),Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Putra Jaya : Pustakaan Negara Malaysia.

Mok Soon Sang (2007), Kursus Penilaian Tahap kecekapoan, Pengurusan Dan Pentadbiran. Ipoh : Multimedia Es Resources SAdn.Bhd.

Mohamad Abd.Rahman, (1999),Cermin Pengurusan Pendidikan, Selangor: Pustaka Ilmi.

Razali Mat Zain (1996) , Kepimpinan Dalam Pengurusan. Kuala Lumpur : Utusan Oublication and Distributors Sdn.Bhd.

Robiah Sadin ( 1998),Asas Pentadbir Pendidikan. Selangor, : Pustaka Cipta Sdn.Bhd.

Sharifah Madinah (2007), Faktor Pengetua, Petaling Jaya : Sasbadi Sdn.Bhd.

Yazid Deraman ( 1997). Thesis Sarjana; Gaya Kepimpinan Dengan Iklim Organisasi, Kuala Lumur : Universiti Malaya.

Yahya Don, (2005), Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia, PTS Profesional Publishing Sdn.Bhd.

.