Thursday, 8 March 2012

TEORI-TEORI DAN KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
TEORI PEMBELAJARAN
 1. Teori ransangan dan gerakbakas
 2. Teori pembelajaran kognetif
 3. Konstruktivisme.
 4. Teori pembelajaran sosial.
 5. Teori kepelbagaian kecergasan.
 6. Teori Fits dan Posner.
 7. Teori pemerosesan maklumat
 8. Pendekatan bermaksud mendekati
 9. Merujuk cara mencapai objektif  jangka panjang
 10. Pelbagai pendekatan digunakan yang merangkumi gaya dan kaedah.

PENDEKATAN
Ciri-ciri pendekatan…
  1. Objektif bentuk jangka panjang
  2. Berdasarkan teori dan model pengajaran.
  3. Merangkumi gaya,kaedah, teknik yang akan digunakan.
  4. Bersifat akssiomatik iaitu diterima
GAYA
 1. Bagaimana isi disampaikan oleh guru
 2. Memilih pengajaran gaya pelbelajaran gabungan kaedah dan teknik capai objektif
 3. 3 kategori gaya pembelajaran, gaya langsung, gaya tidak langsung dan gaya gabungan.
 4. Dalam menentukan gaya pembelajaran beberapa faktor perlu ambil kira
  1. Kaedah dan teknik digunakan
  2. Bahan bantu mengajar
  3. Pengetahuna yang sedia ada
  4. Ciri-ciri pelajar
  5. Kepakaran guru
  6. Kawalan kelas.
KAEDAH
 1. Tindakan guru sistematik bertujuan mencapai objektif yang spesifik.
 2. Satu perancangan atau prosedur melaksanakan satu pengajaran yang teratur,kemas dan sistematik
 3. Kaedah pengajaran hendaklah berasaskan kepada pendekatan dan gaya yang dipilih.
 4. Guru  harus bijak memilih strategi dan kaedah untuk pengajaran yang berkesan.
 5. Guru yang kreatif memilih kombinasi kaedah untuk meningkat perkembangan pembelajaran murid.
PENDEKATAN
 1. Terdapat pelbagai pendekatan, modul bincang 3 pendekatan,
 2.  Pendekatan Tradisional,
 3.  Humanistik
 4.  Gabungan

PENDEKATAN TRADISIONAL
      Menggunakan prinsip pengajaran tradisional.
      Guru memberi arahan dan murid mengikut arahan.
      Aplikasi pembelajaran sehala, guru sebagai pengajar
      Kebaikan guru mudah merancang, sesuai untuk kegiatan bahaya dan kemahiran khas.
      Ciri-ciri pendekatan tradisional.
     Kurikulum yang ditetapkan
     Mementingkan pengajaran
     Guru menentukan tugas
     Tugasan diberikan kepada pelajar
     Guru menentukan piawaian, berfokus kepada guru
     Mengukur pengajaran mengikut gred.

PENDEKATAN HUMANISTIK
      Menumpukan perasaan dan emosi, apa yang ada dalam individu
      Menekatankan cara berfikir,pengamatan,interpertasi peristiwa dan kejadian, kaitan dengan motivasi.
      Pelajar bebas belajar,apa yang diingaini dan ingin tahu.
      Guru sebagai fasiliator,memotivasi,memberi kesedaran dan meransang pembelajaran.
      Ciri pendekatan humanistik:-
     Guru menentukan kurikulum dan murid menetapkan matlamat.
     Memenetingkan pembelajaran
     Murid menetukan tugasan
     Tiada mementingkan piawai,gred bukan ukurab penajaran.
     Guru perananmmencungkil potensi murid,memberi galakan dan maklumbalas perlakuan aktiviti

PENDEKATAN GABUNGAN
       Gabungan pendekatan tradisional dan humanistik.
      Berdasarkan kandungan,matapelajaran,persekitaran dan ciri-ciri pelajar.
      Guru perlu membuat  analisis keadaan fizijkal,ciri pelajar dan resiko sebelum memilih gaya,kaedah dan teknik
      Ciri –ciri pendekatan gabungan.
     Kurikulum yang dibekalkan guru berusaha mencapai objektif kurikulum tersebut denga cara sendiri.
     Guru memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran.
     Ujian  berdasarkan ciri pelajar
     Pelajar mempunyai runag menilai diri sendiri.
     Penialian pelnagai gred,pelbagai bentuk ujian dan pengukuran.
     Guru sebagai fasilitator dan pengajar mengikut keperluan objektif
      
GAYA
HUBUNGAN
Gaya lansung 
       Gaya arahan
       Gaya tugasan 
Gaya gabungan 
       Penemuan terbimbing
Gaya tidak langsung 
       Penyelesian masalah latihan
       Bertindakbalas
      Semak sendiri
GAYA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
                                                                                                                                         
                                                                                                           
GAYA LANGSUNG
      Berpusat kepada guru. Guru membuat keputusan dalam pengajaran
      Guru mengetahuai bagaimana kemahiran perlu dilakukan dengan betul.
      Gaya ini pembelajaran berlaku dari luar kedalam melalui pebentukan semula peristiwa yang betuL

GAYA TIDAK LANGSUNG
      Contoh gaya lansung adakah gaya arahan dan tugasan.
      Berpusat kepada pelajar
      Pembelajaran melibatkan teori pembelajaran kognetif di mana pembelajaran satu proses
      Contoh gaya tidak lansung
      Gaya penyelesaian masalah
      Gaya tindakbalas.

PERBEZAAN GAYA LANGSUNG DAN TIDAK LANSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                  
Pelajar menetapkan matlamat
Memakan masa yang panjang
Memberi kebebesan dan peluang kepada pelajar untuk bertanggungjawab
Lebih masa untuk cuba jaya
Mengambil kira perbezaan pelajar
Memerlu guru sabar,menghadapui masalah menggunakan secara berkesan.
Memberi peluang kepada pelajar meraisai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri.
Sukar mengawal kelas

Sukar untuk memestikan ksenambungan dalam pelajaran.GAYA PENYELESAIAN MASALAH
      Memerlukan tumpuan panjang pelajar.
      Pelajar perlu memahami masalah, memikir dengan logik dan sistematik
      Dalam PJ guru membebri soalan dan pelajar menyelesaikan masalah mengikut langkah berikut. Pelajar………..
     Menganalisis dan memahami masalah
     Menyenaraikan keperluan dan syarat menyelesaikan masalah
     Menggunakan pelbagai kemahiran mendapat maklumat
     Meramal jawapan
     Memilih penyelesaian paling sesuai.
     Memilih kajayaan dalam penyelesaian masalah.
Kejayaan Gaya Penyelesaian Masalah bergantung:-
 • Kesediaan pelajar mengambil bahagian dalam pengalaman pembelajaran
 • Keupayaan guru untuk memberi masalah dan membimbing proses penyelesian masalah.
Kelebihan menggunakan Gaya penyelesaian ini
 • Menggalakan intraksi pelajar
 • Memupuk tahap pemikiran kognetif
 • Menggalak ingatan apa yang dipelajari.
Kelemahan gaya ini…
 • Memakan masa lama
 • Sukan melibatkan setiap pelajar
 • Kurang mahir tidak dapat pembelajaran dgn sepenuh
 • Seperti gaya penyelesaian maasalah di mana proses penajaran  berpusat kepada pelajar.
 • Gaya ini menerap nilai kerjasama

GAYA  TINDAKBALAS
 • Ciri-cirinya…..
  • Guru menetapkan latihan
  • Latihan dalam kumpulan dibahagikan mengikut kebolehan
  • Kerjasa pelajar kumpulan diperlukan
  • Pasangan atau ahli kumpulan berkerjasama  menilai dan membantu rakan
  • Guru memberi perhatian pelakuan pelajar menjalani latihan dan cara rakan memberi maklumat.
GAYA GABUNGAN
 • Mengabung gaya pembelajaran berpusat kepada guru dan murid terutama dalam PJ
 • Guru memilih gaya pembelajaran mengikut kesuaian kurikulum dan ciri murid, pelajar menyeklesaikan masalah dan guru membimbing serta memberi  motivasi dalam penyelesian masalah.
 • Ciri gaya gabungan.
  • Amalan positif gaya langsung dan tidak lanngsung
  • Membenar guru menyesuaikan cara mengajar mengikut situasi
  • Peluang murid menunjukkan kebolehan masing
  • Menggalakkan pemikiran dikalangan murid mencuba
  • Pelajar dikendalikan salam suasana informal

PENEMUAN TERBIMBING
 • Memberi peluang pelajar meluahkan perasaan,mencuba dan menjadi kreatif.
 • Perlakuan pelajar dihadkan oleh guru dengan tugas diberikan.
 • Kelebihan…..
  • Penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran
  • Mengambil kira perbezaan pelajar
  • Pelajar mempunyai peluang belajar tahap sendiri
  • Memupuk pembangunan arah kendiri.

No comments:

Post a Comment