Tuesday, 20 October 2015

KEPIMPINAN DAN SUMBANGAN PADA PENCAPAIAN DAN KESAN PADA ORGANISASI

BAGAIMANA KEPIMPINAN KETUAJABATAN MEMBERI PERUBAHAN ORGANISASI DAN 
SIKAP KAKITANGAN JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN TAHUN 2015 DARI PRESPEKTIF SAYA
(MOHD.YAZID BIN DERAMAN)
Pensyarah Cemerlang PJK.

TUGAS

MAIN PERANAN / LANGKAH / SUMBANGAN MELAKSANAKAN.


PENCAPAIANRUJUKAN/BAHAN
BUKTI


KESAN/
IMPAK


Pengurusan dan pentadbiran§  Pengurusan Strategik jabatan
§  Perorganisasian-menetukan kerja/tugas, menyelaras Bidang kepakaran/pengkhususan kerja- Smith/Fayor
§  Mengarah dan berbincang melalui ketua jabatan/bahagian/unit & MPPPP
§  Mesyuarat penyelarasan Jawatan kuasa/ bahagian di lantik
§  Berkerja berpasukan/ perbincangan individu / kumpulan-Wan Izudin/Rebort B Maddux.
§  Memantau program secara bersama atau laporan dan penilaian program oleh pengerusi.
§  Menentukan perkhidmatan yang berkualiti/berteraskan kehendak pelanngang- Wiliam B Martin.Phd.
§  Bersama dalam program sebagai pengerusi atau pemantau
§  Teguran mesyuarat &  lisan pertemuan masa
§  Amalan perbicangan tempat kerja –mendapatkan idea kakitangan
§  Persekitaran kerja kondusif/pejabat/bilik pensyarah
§  Latihan kopentensi dan kepakaran- peluang diberikan luas
§  Pengkktirafan staf – Perkhidmatan cemerlang/hari jadi/Kepakaran/Program Maktab/Program Guru Pelatih-Surat/Lisan/mesyuarat.
§  Prestasi/ penilaian program pertengahan tahun & akhir tahun
§  Makan bersama 2 kali institut dan di jabatan
§  Jamuan /makan di jabatan
§  Kemudahan  dan kebajikan di Jabatan.

§  Mengahasilkan buku Menual pengurusan jabatan
§  Plan Strategik Jabatan
§  Perincian tugas dan pemantau dan laporan dalam mesyauarat.
§  Penilain program 80 % tercapai
§  Analis P & P jabatan  min 3.8 antara tertinggi.
§  Semua aktiviti institut kelolaan jabatan berjaya.
§  Bulan bertugas, Konsep bulan Penghayatan Gaya hidup sihat./Perayaan hari Guru
§  Menyedia/
§  pembelian  Kemudahan P & P yang cukup.
§  Saluran komunikasi yang berkesan di jabatan.
§  Buku Manual Pengurusan IPGM
§  Buku pengurusan PJK.
§  Dokumen ISO.
§  Carta organisasi
§  minit mesyuarat M3P
§  Minit mesyuarat Jabatan.
§  ,Audit MS ISO
§  Penilain program tahuan MS ISO.
§  Penambahbaikan/Jabatan & Penambahbaikan Institut.
§  Perancangan strategik jabaatan PJK
§  Buku Program berkenaan
§  Folio pensyarah
§  Folio KJ.
§  Sijil Perkhidmatan cemerlang
§  Markah preatsi.
§  Hubungan baik kakitangan
§  Kepimpinan berkesan
§  Kerja berpasukan
§  Faham Sistem pengurusan
§  Amalan Penurunan kuasa,
§  Kepercayaan kakitangan
§  Capai objektif
§  Kejayaan program
§  Prestasi baik
§  Kepuasan & keseronokan berkerja.
§  Kerja tampa sempadan/
§  Kerjasama
§  Moral jabatan
§  Kepakaran pelajar P & P dan pengurusan pentadbiran sukan.
§  Imej pelajar PJ.Jelas halatuju dan Fokus (Misi , Visi, Objektif, Piagam Pelanggang
§  Membina misi, visi, paigam pelanggang bersama kakitangan- MBO
§  Menterjemah misi dan visi  dalamn tindakan
§  Saluran kemunikasi -carta Organisasi.IPKB/Jabatan
§  Keupayaan kenal pasti keutamaan, memulakan tindakan pengubahan dengan persetujuan majlis.
§  Mesyuarat Staf/Majlis Kualiti/ JK Pengurusan fokus MS ISO.
§  Penyelarasan tugas pegawai dokumen jabatan.
§  Mengerak peranan Jawatankuasa Dokumentasi & jabatan.
§  Membuat semakan Pencapian pertengan tahun & Akhir tahun
§  Sentiasa peka kepada kehendak sisten kualiti – Contoh Kopentesi Staf
§  Memastikan dari masa piagam pelanggang dipenuhi
§  Kopentensi pensyarah meningkat
§  Belajar cara belajar.
§  Pensyarah boleh diarah bertugas walaupun dengan telipon dan SMS.
§  .
§  Buku Manual Pengurusan  jabatan
§  Blog Jabatan PJK
§  Blok Ketua jabatan
§  Minit mersyuarat jabatan
§  Memo/surat KJ
§  Memo/Surat pengurusan
§  Folio pensyarah.
§  Kertas kerja jabatan/pensyarah/pelajar
§   
§  Faham tugas sebagai pensyarah
§  Aktiviti jabatan berjalan baik
§  Tiada jurang kepimpinan dan tugas
§  Pelajakeutaam sebagai pelanggang
§  Kesan pada pelanggan proses.
§  Pelajar mendapat feadah.dan selesa dengan jabatan PJK.
Fokus Pengesahan
Pencapian
Matlamat
§  Meletakkan standard ,-harapan prastasi  tinggi kakitangan untuk capai.
§  Keutamaan pada P & P, GERKO, BIG,Praktikum.
§  Jawatankuasa penambahbaikan kualiti-semak prfogram- desakan untuk lebih baik lagi.
§  Percaya dengan Jabatan dan kepakaran pensayah.- Ketua Jabatan boleh buat keputusan
§  Mesyuarat jabatan- ruang untuk SWOT.
§  Borang pemantauan Jabatan dan sistem kualiti- kuliah
§  Laporan mesyurat Majlis Pengurusan
§  Post-mortem program oleh Jkuasa
§  Aduan pelanggang
§  Jaktanbkusa Keuntuhan Institut.
§  Hasil kerja ada impak
§  Pendekatan amali lebih baik.
§  Keutamaan kerja untuk jabatan
§  Dapat menilai kekuatan san kelemahan.
§  Borang MS ISO
§  Mesyuarat kualiti
§  Post mortem
§  Penerbitan.
§  Sijil penghargaan
§  Mesyuarat Jabatan/Unit/
      Bahagian.
§   

§  Mengurang kesilapan
§  Ruang penambah
      baikan
§  Organisasi berfungsi kehendak pelanggang

Sebagai Ketua, pemandu, penyelaras kegiatan dan mengerak struktur organisasi
§  Mesyuarat perancangan awal tahun,
§  mesyuarat penilain program
§  Pengerusi/Pensihat program
§  Memahami tugas setiap fungsi dan cara bertindak melalui saluran
§  Mendapat idea baru, melaksana bidang yang dikenalpasti.
§  Ada jadual tugas/ takwin IPKB
§  Kepakaran dan ilmu tinggi.- Rujukan kepakaran
§  Menyelaras pertindihan program
§  Menyelaras dan melulus peruntukan- Keutamaan dalam kurikulum.
§  Perjumpaan dengan Ketua jabatan - terbuka.
§   
§  Berkerja ikut tugas dan fungsi. sistematik
§  Penambahbaikan jabatan
§  Prestasi jabatan yang cemerlang
§  Mengurangkan jurang struktur pentadbiran
§  Pembimbing dan pemancu jabatan panduan kepada staf.
§  Pemantauan tugas pastikan hasil berkesan.
§  Buku Takwin maktab
§  Carta orgasasi maktab dan jabatan
§  Senarai tugas.
§  Laporan mesyuarat

§  Prastasi tinggi
§  Hasil keja cemerlang
§  Budaya kerja teratur
§  Baiki Sistem dan kakitangan
§  Rujukan kepakaran
§  Kerja jabatan ada impak dan nilai tambah.


Memimpin melalui sistem kualiti
( MS ISO)

Sentiasa memberi khismat profesiobal pada sisitem kualiti
§  Ahli majlis kualiti  institut pengurusan.Ketua Jabatan Pemegang Prosedur teras, sokongan, atau prosedur umum.
§  Arahan dan tindakan melalui mesyuarat majlis kualiti, Pra MKSP.
§  Audit dalaman, Auditi pematuhan sistem-teguran
§  Penambahbaikan berterusan
§  Berusaha mencapai standard ditetapkan-pematuhan
§  Memimpin memenuhi keperluan pelanggang sekolah dan kakitangan dibawahnya
§  Wujudkan  operasi. Melalui pegawai dikuman jabatan.
§   
§  Audit ISO tiada OBS dan NCR
§  Sistem kerja yang kemas teratur ikut prosedur.
§  Tugasan sistematik dan terurus dengan baik-Terancang.
§  Penambahbaikan beri kebaikan jabatan
§  Sokongan sistem kaliti institut
§  Minit mesyuarat majlis kiualiti
§  Mesyuarat Pra MKSP
§  Teguran Audit
§  MK & PK, PUP, PUS dokemen
§  Teguran Audit
§  Folio pensyarah
§  Folio KJ
§  Manual Kualiti
§  PT/PUS/PUP ISO.
§  Mengikut Sistem
§  Pencapaian objekti organisasi
§  Kepuasan pelanggang
§  Lebih Berjaya
§  Kakitangan komited
§  Mengurang jurang.
§  Keberkesan hasil kerja
§  Pengurusan masa yang baik.


Mempunyai Kecekapan dan kepakaran profesional
§  Sokongan amalan kerja harian cemerlang.
§  mengumpul maklumat dan arahan terbaharu disampaikan pada kakitangan-budaya ilmu
§  Melibatkan diri pelaksanaan program atau aktiviti staf, guru pelatih.
§  Pemimbing pengajaran- tahu peranan jabatan dan P & P.
§  Sumbangan nasihat dan pengalaman
§  Menggunakan secara maksima &  cekap kepakaran pensyarah  & kakkitangan dalam dan luar maktab –KAI 2M & Sekolah rintis, Program Salinatan.
§  Galakakn staf menigkat kemahiran & kepakaran sokongan kuat
§  Keutamaan program pembagunan untuk kakitangan
§  Sokongan kenaikan pangkat/tiada halangan.
§     
§  Kualiti kepipinan dan pensyarah jabatan
§  Kepakaran pensyarah di akui.
§  Menterjemah sukatan dalam pelbagai kaedah dan krertiviti pensyarah
§  Borang kopentasi
§  Perancangan SULDP
§  Program kepakaran sekolah
§  Plan perancangan program
§  Borang persepsi guru pelatih.
§  Borang penilian kursus/program
§  Kepakaran pada guru pelatih
§  kehendak perlanggang
§  Perkongsian pintar
§  Permitaan tinggi dari sekolah.
§  Moral IPKB pusat Rujukan.
§  Perhubungan rapat dengan agensi luar
§  Hasil kerja guru pelatih cemerlang.Mewujudkan Iklim Organisasi yang Positf Dan Kondusif
§  Pakaian kuliah yang seragam sama warna pensyarah ikut hari.
§  Kemudahan pasarana dan urusan P & P
§  Berkerja satu pasukan-
§  Sistem pemantauan KJ waktu pagi.
§  Keceraan di padang, gelanggang dan stor alatan diutyamanakan.
§  Semangat kekitaan dan komentmen tinggi pada jabatan
§  Kepercayaan tinggi kepimpinan Ketua Jabatan-
§  Kelelesaan tempat kerja-sumbangan kemudahan peda pensyarah
§   
§  7.45 pagi semua pensyarah PJ walaupun tiada kuliah.
§  Kuliah tidak tertangguh
§  Pakaian Pensyarah & Pelajar kemas.
§  Padang rumput kemas
§  Gelanggang selamat dan boleh digunakan.
§  Kerja tampa sempadan.-tindakan diambil
§  Kemudahan asas bilik dan kebajikan pensyarah cukup..
§  Sebagai model/contoh
§  Aduan pelanggang
§  Laporan mesyurat
§  Laporan Audit
§  Pemantauan KJ
§  Pengerusi program
§  Laporan Ketua jabatan.
§  Prosedur umum kerja
§  Baju koperat-Indentiti.
§   
§  Budaya kerja baik
§  Prestasi cemerlang
§  Kemanjuan kerjaya/Naik pangkat.
§  Susana kerja selesa dan aman, tiada tekanan
§  Kepercayaan tinggi/yakin.
§  Keceriaan semua bahagian.
§  Tiada sekatan berbincang dan membuat keputusan.

Anggaran perbelanjaan jabatan
§  Menerima cadangan –Pensyarah pembelian alatan dan pembangunan jabatan
§  Penjimatan-membeli berdasarkan keperluan-pelbagai cara.
§  Mengemukakan kertas kerja dan pembentangan mesyuarat Pengurusan.
§  Melapor alatan rusak untuk pembelian baru./tiada alatan lama di stor.
§  LCD dan komputer cukup (semua pensyarah ada komputer riba peribadi.
§  Jaringan inetrnit di meja pensyarah dan pelajar di Kampus (usaha  server internet.Padang).
§  Membantu & Keluluisan pakej Pembelajaran luar /pendidikan luar/lawatan/aktiviti dalam maktab yang memerlukan perbelanjaan
§  Menjadi JK pelajar bantu anggran dan mengurus kewangan institut.- KOT/Kaenival sukan/Jogathon dll.
§  Anggaran belanjan 2010
§  Bukti pembelian semasa
§  Kertas kerjaprojek jabatan
§  Pembinan Stor sukan baru
§  Mamal Fisilogi dan kecergasan
§  Alatan mencukupi dengan bilangan pelajar.
§  Minit mesyuarat JK Pengurusan Profesional
§  Minit Mesyuarat jabatan
§  Minit mesyuarat JK pembangunan Institut.
§  Stor sukan
§   
§  Pengajaran berkesan dan tiada
§  Padang gelanggang semua boleh digunakan dan selamat.
§  Kuliah berjalan serentak walaupun pelajar ramai.
§  Kulaiti pengajaran dan pemlelajaran baik-
§  Pencapian ujian amali yang baik,.
Pengajaran & pembelajaran.

Artikulasi Kurikulum /P & P

Penjadualan pensyarah


Memantau P & P

Peningkatan kepakaran pensyarah dalam P & P.
§  Penyelaran P & P Pensyarah ikut kepakaran.
§  Melaksanakan kelas bercantu kerana kekuran pensyarah.
§  Penekanan kepada pengajaran & Pembelajaran
§  Latihan ilmu keguruan, padagogi
§  Memantau pelaksanaan kurikulum pelbagai melalui Ketua Unit PJ
§  Kepakaran dan kopetensi pensyarah/agihan jabatan dan matapelajaran.
§  Membenarkan merentasi kepakaran antara jabatan
§  Amalkan konsep gunasama-Aktiviti ins titut/jabatan
§  Misti dalam standard, tingkatkan bila belum capai ( Min 3.8 persepsi pelajar)
§  latihan Pembangunan Staf-Pendedahan ilmu baru.
§  Kuliah berjalan minggu pertama
§  Taklimat kurikulum kuliah pertama
§  Kuliah ikut sukatan dan perancangan
§  Seragam kuliah untuk semua
§  Elakkan Penanguhan kuliah.
§  Analisis persepsi pelajat pada pensyarah setiap semester. Mi  jabatan 3.8 cemerlang.
§  14 Folio dihasil
§  Blog PJ
§  Buletin SIHAT.

§  Majlis kualiti
§  Mesyuarat MPPP
§  Mesyuarat Staf
§  Audit dalaman/Zon
§  Analisisi persepsi pelanggang
§  Dokumen BPG/KUR
§  Ferfoma dan sukatan PJK
§  Rubrik/PMM/JPU Amali dan kerja kursus
§  Blog PJ
§  Buletin
§   
§  Sukatan selesai seminggu sebelum pepereksaan
§  Ujian amali dilaksana ikut tarikh Unit PEN.
§  Pencapaian pepereksaan
§  menggunakan pelbagai kepakaran
§  Perolehan ilmu
§  Pakar rujuk
§  Budaya ilmu
§  Kecemerlangan akdemik
§  Kerja ikut standard & prosedur
§  Kualiti boleh diukur.

Aplikasi  Teknologi
§  Meneraju usaha Kepakaran pensyarah ,kakitngan dan Guru Pelatih dalam ICT
§  memperbaiki kemudahan pembalajaran melalui ICT
§  Naik Taraf bilik Kuliah- ICT.LCD.
§  Keutamaan kewangan kemudahan P &P ICT
§  Link Program dengan Universiti
§  Naik Taraf Perpustakaan Digital
§  Memastikan latihan dalaman pada kakitangan atau menjual kepakaran kepada sekolah.
§   
§  Plan pembagunan ICT
§  Program berkembar
§  Sistem kualiti
§  Jabatan Teknologi
§  Laman Wep
§  Keterampilan ICT pensyarah dan kakitangan
§  Bersaing dunia global
§  Keberkesanan program kembarKecemerlangan
Praktikum
§  Pastikan penyeliaan dan pemantauan
§  Kerjasama dengan sekolah
§  Bimbingan guru dan tingkat kerjasama JPN
§  Perkongsian dengan PPD
§  Pensyarah baru diberi latihan, lama peningkatan sebelum ke sekolah.
§  Pastikan mematuhi standard kualiti MS ISO
§  Membuat pemantauan dan laporan
memperusi jawatakuasa induk dan JK praktikum
§  Penyeliaan subjek major  & Minor oleh semua pensyarah PJ
§  Bimbingan cukup pensayah PJ
§  Tiada gagal dalam subjek PJ

§  MS ISO
§  Majlis Kualiti
§  JK Induk Praktikum
§  Merit Kopetensi SULDP
§  Borang PR 1 & 2
§  Pengalaman sekolah
§   cemerlang dalam padagogi
§  Kerjasama sekolah
§  Misi, Visi IPKB
§  Kesan pengalaman amali pengajaran.

Sumber : Ruthefort dan rakannya 1998. ’ Effect of Thruce Principal on School Imporovement.