Sunday, 22 February 2015

PANDUAN BIMBINGAN MIKRO PENGAJARAN DAN PRAKTIKUMBIMBINGAN PRAKTIKUM/ULASAN PENSYARAH
NAMA PELAJAR:_______________________________SEKOLAH:________________________________
TARIKH PENYELIAAN:____________MASA:________PENYELIAAN:_______SUBJEK:_________________
PERANCANGAN

Penilaian

Tahap 5
ASPEK
ULASAN PENSYARAH PEMBIMBING

1

Hasil Pembelajaran

2
Isi Pelajaran

3
Strategi pengajaran Pembelajaran

4
Sumber Pembelajaran

5
Penerapan Nilai

6
Unsur Kemahiran KBKK

1
·         Eksplisit, tepat, jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid dan kehendak sukatan pelajaran
2
·         Amat sesusi dengan hasil pembelajaran dan sukatan
·         Pemerikatan amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran
3
·         Strategi dan aktiviti amat sesuai, bertepatan dan mengambil kira semua aspek      pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD
4
·         Pemilihan sumber yang baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran dan pembeklajaran dan pengunaan ICT
5
·         Pemilihan amat sesui untuk diterap melalui pelajaran yang disampaikan
6
·         Penyataan KBKK jelas,sesuai. Terdapat langkah pengajaran pengusaan KBKK.Terdapat aktiviti melibatkan pelajaranmencapai kemahiran KBKK.Pengunaan alat yang jelas.Terdapat perancangan teknik penyoalan.
PELAKSANAAN

Penilaian

Tahap 5
ASPEK
ULASAN PENSYARAH PEMBIMBING

1

Permulaan


2
Perkembangan pelajaran

3
Pengurusan bilik darjah

4
Komunikasi

5
Kualiti pembelajaran
6
Penutup

7
Pencapaian hasil pembelajaran

8
Aplikasi Nilai.

1
·         Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai, menarik dan menyeronokkan dan dapat menarik tumpuan dan memotivasi semua pelajar.
2
·         Berjaya melaksanakan langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal
·         Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkat
·         Kadar kelajuan pemnyampian amat sesuai tahap kebolehan murid
·         Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid
·         Menepati hasil pembelajaran/Berjaya mengawal murid
3
·         Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang mengalakkan pembelajaran
·         Mewujdkan persekitaran pembelajaran yang kondusif
·         Dapat memotivasi sebahagian besar pelajar
·         Dapat mengawal dosiplin murid amat baik
·         Arahan amat jelas dan dipatuhi semua pelajar.
4
·         Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui pengunaan bahasa yang ekspresi dan berkesan
·         Kualiti suara amat baik,dapat memperbagaikan nada dan intonasi serta kelatangan suara yang amat sesuai.
·         Sebutan amat jelas, tepat, menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar.
5
·         Pelajar amat memahami dan memberi jawapan yang tepat
·         Membuktikan kefahaman konsep dan isi pelajaran
·         Ada perubaan tingkahlaku yang amat nyata
·         Pelajar responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti.
6
·         Menamat pembelajaran dengan aktiviti pengukuhan/penilian yang amat berkesan
·         Berjaya membuat rumusan/kesimpulan
·         Berjaya pengurus pelajar dengan amat teratur
·         Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaan sangat terkawal dan berdisiplin.
·         Ada aktiviti susulan.
7
·         Semua hasil pembelajaran disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan.
8
·         Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai.


AMALAN REFLEKSI
Penilaian

Tahap 5
ASPEK
ULASAN PENSYARAH PEMBIMBING
1

Catat refleksi

2
Pemikiran reflektif

3
Pembinaan folio

1
·         Menunjukkan kematangan membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri
·         Kebolehan membuat tindakan susulan
·         Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri
2
·         Dapat mengenalpasti dan menilai kekuatan dan kelemahan dengan amat jelas
·         Dapat menghubungsebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil
·         Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens
·         Dapat meramalkan kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti seterusnya merancang langkah  susulan dengan mengambil unsur KMD.
3
·         Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio dokumen dan maklumat yang ditambah amat releven
·         Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang jelas
·         Penyediaan folia amat kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum.
SIKAP DAN SAHSIAH


 Penalaian

Tahap 5
ASPEK
ULASAN PENSYARAH PEMBIMBING

1

Penampilan diri
2
Keprihatinan

3
Pekerti

4
Sifat profesional

1
·         Kenyakinan diri segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kcindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan bersopan santun,berbudi bahasa dan berwibawa sebagai guru
·         Amat berjaya dalam penyesuaian diri dan keadaan
2
·         Amat perihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka, mesra. sabat. empeti,ikrab serta mengambil,berat terhadap masalah kepentingan,kebajikan dan keselamatan pelajar
·         Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi
3
·         Menunjukkan budi pekerti yang luhur. tepuji berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai guru.
·         Amat sesusi sebagai model sebagai murid
·         Sentiasa mengaplikasikan nilai-nilai murni.
4
·         Sedia berkurban masa dan tenaga melaksana tugas
·         Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi
·         Berkerja dengan bersungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah.
·         Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur.