Wednesday, 11 February 2015

PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN BERKESAN DI IPGKKB

PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN IPG YANG BERKESAN
Oleh
Mohd.Yazid Bin Deraman
(Jabatan Pendidikan Jasmani& Kesihatan, IPGKKB)

Setiap organisasi yang ingin menjadi lebih cekap dan berkesan dalam mencapai objektifnya, mestilah memberi keutamaan dari segi perilaku organisasi. Perilaku organisasi melibatkan dua perkara pokok, iaitu pengaruh kepada tindakan ahli dalam organisasi dalam menangani kerja-kerja yang dilakukan di mana cara kita bertindak dalam memenuhi amanah dan tanggungjawab yang diserahkan. Perkara kedua bagaimana pihak pengurusan dapat memahami tingkahlaku dan prestasi individu dalam sebuah organisasi dan menggalakkan mereka berkerja ke arah perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Cara organisasi menyelaras dan mengintegrasi aktiviti-aktiviti ahlinya dapat menentukan IPG itu dapat diuruskan dengan lebih berkesan, berjaya dan mencapai matlamatnya

Peningkatan kualiti dan kecemerlangan IPG tidak berlaku begitu saja, tapi memerlukan perancangan dan masa. Kepimpinan di IPG perlu membuat  dignos atau mengesan punca-punca penyakit yang yang sedia ada. Di peringkat Jabatan perlu ada usaha mengenal pasti kelemahan  dan punca yang menyebabkan Jabatan tidak atau kurang berkesan dari segi praktiknya. Kajian-kajian menunjukkan ia mempunyai pertalian yang kuat dengan kepimpinan . Kepimpinan IPGKKB  yang berjaya (berkesan) didapati lebih aktif, lebih berkuasa membuat keputusan terutama dalam bidang kurikulum dan pengajaran. Pemimpin di IPGKKB berkesan berkemahiran menyelaras program-program pengajaran, kerja-kerja pensyarah dan perancangan IPG yang berkesan. Ketua organisasi juga menunjukkan perhubungan yang baik dan berkesan dengan staf, serta memberi perangsang dan bimbingan serta menghargai kerja-kerja yang baik yang dijalankan oleh guru.         

Pempinan  yang berkesan apabila pemimpin  dikatakan dapat mengubah (transform) organisasi mereka dari keadaan yang sedia ada kepada keadaan yang lebih dinamik dengan mencipta wawasan (vision) untuk organisasi, menanam semangat bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu perubahan dan menyemai budaya dan strategi baru bagi organisasi mereka supaya segala tenaga digerakkan dan segala sumber dapat digunakan. Kemajuan IPG berpunca dari kepimpinan Pengarah dan Ketua-Ketua jabatan yang berkesan.  Kepimpinan  yang berkesan bila pemimpin do the right things hasil dari wawasan dan pertimbangan serta dapat menjelaskan kepada orang bawahannya pelbagai makanisme orang yang terlibat dalam organisasinya.. Pemimpin yang berkesan juga menggunakan pemikiran (thingking) terlebih dahulu sebelum mencari know-how. Pemimpin yang seperti ini dikatakan pencari masalah ( problem finder).  Pemimpin sebagai pengurus yang cekap adalah mahir dalam penyelesaian masalah, orentasi pemikirannya dan pekerjaan ini dikatakan lebih reaktif yang suka menyelesaikan masalah bukan mencari masalah. Faktor lain dalam pengurusan yang berkesan ialah pemimpin yang mempunyai self-regard yang dapat dibina dengan mengenali kelemahan diri sendiri serta berusaha menyesuaikan antara kelemahan dan kekuatannya dengan organisasinya

Kepimpinan yang berkesan peringkat jabatan  banyak tertumpu kepada tugasnya yang berhubungan dengan pengajaran iaitu yang berkaitan dengan bidang akademik, strategi dalam mencapai matlamat, peningkatan kecekapan pensyarah. Kepimpinan yang berkesan ialah pemimpin yang bercorak doing the thing and doing the thing right. Keberkesanan sesebuah IPG dan jabatan adalah tanggungjawab seorang Pengarah dan Ketua-Ketua Jabatan, Tidak akan wujud prestasi tanpa kepimpinan yang berkesan.  Keberkesanan IPG biasanya diukur atau dinilai dari segi kejayaan dan pencapaian dalam peperiksaan di samping mewujudkan rasa kepuasan kerja di oerganisasi. Kepimpinan  yang dinamik (strong principle leadership) dikenalpasti sebagai satu pembolehubah yang dikatakan boleh membawa kejayaan sesuatu organisasi. Kecemerlangan IPG atau IPG yang berkesan dalam kajian biasanya dikaitkan dengan kecermerlangan pelajar dalam bidang akademik.dan ko kurikulum Kecemelangan perkembangan intelektual dan kendiri para  pelajar serta kerelevnan sajian kurikulum dengan keperluannya.

 

KEMAHIRAN PENGURUSAN


Untuk membina IPG yang berkesan kepimpinan IPG terutama kepimpinan organisasi mesti mempunyai kemahiran dalam bidang pengurusan. Fungsi utama Kepimpinan ialah merancang, membina program, melaksana dan menilai semula perancangan yang telah dibuat. Pemimpin di IPGKKB mesti ada kemahiran dan kaedah penyelesaian masalah, mengadakan mekanisma pelaporan maklumat, membentuk struktur (organisasi di IPG) serta membentuk suasana kondusif yang menggalakkan kakitangan berkerja

Kemahiran perancangan ialah kebolehan kepimpinan di IPG membuat ramalan atau jangkaan mencari, menganalisis dan mentafsir maklumat, membuat program. Penilaian semula program serta teknik mengkaji semula. Kemahiran pengelolaan  kebolehan kepimpinan membuat penyediaan, penyusunan dan kordinasi aktiviti dengan tujuan untuk mencapai matlamat yang dikehendaki. Manakala kawalan pula ialah kebolehan pemimpin membuat prosedur untuk mengawal mutu atau mengukur sesuatu prestasi, mengawal sumber, pengesanan dan penilaian pensyarah dan mahasiswa guru..

KEBOLEHAN MEMBERI MOTIVASI

Kefahaman mengenai motivasi kakitangan adalah aspek yang sangat penting dalam memberi panduan dan gambaran yang jelas terhadap keperluan dalam pengurusan IPG yang berkesan. Memotivasi kakitangan sangat penting dalam sebuah organisasi yang berasaskan kepada pengurusan sumber manusia . Kejayaan seseorang pemimpin untuk mengurus IPG secara berkesan bersandarkan kepada keupayaan Pemimpin itu atau pihak pentadbir menggerakkan pekerja berkerja lebih prokduktif, meningkatkan kepuasan berkerja serta peningkatan penglibatan dan ketinggian keiltizamannya. Pemimpin di IPGKKB merupakan pemangkin yang penting  membolehkan mewujudkan iklim organisasi yang boleh membantu kakitangan memberi sumbangan terbaik pada organisasinya.

Dalam organisasi IPG motivasi dapat membantu bagaimana memahami punca sesuatu tingkahlaku dalam organisasi dan dapat meramal kesan sesuatu tindakan untuk mengarahkan tingkahlaku mencapai matlamat organisasi dan individu. Untuk mengurus IPG cara berkesan, usaha memotivasikan kakitangan perlu dilakukan dengan cekap bagi memastikan segala misi dan visi dan matlamat sekolah tercapai. Setiap Pengarah/ketua jabatan mesti kreatif dan mempunyai pengetahuan , kemahiran dan daya kreatif untuk mempelbagaikan dan memastikan kesesuaian eleman-elemen motivasi yang digunakan. Faktor intrinsik yang boleh memotivasikan kakitangan ialah pencapaian diri, keunggulan diri, sosial, autonomi dan penghormatan diri. Manakala faktor ekstrinsit pula ialah yang memotivasikan mereka ialah keadaan tempat kerja, amalan organisasi, penyeliaan, hubungan interpersonal dan kerja itu sendiri.

MEWUJUDKAN IKLIM ORGANISASI

Untuk mengurus IPG dengan cemerlang  kepimpinan di IPG perlu mewujudkan iklim organisasi yang berkesan. Iklim organisasi yang diwujudkan menentukan bagaimana harus kita bekerja. Iklim organisasi mempunyai kesan nyata terhadap prestasi kerja dan juga pertumbuhan organisasi PGKKKB.


Ramai penyelidik telah membuktikan terdapat hubungan yang signifikan antara iklim organisasi dengan prestasi kerja kakitangan juga kepuasan kerja dan juga gaya pengurusan. Organisasi yang mempunyai tahap pengurusan yang tinggi dan hubungan kakitangan yang baik akan  mewujudkan kepuasan kerja yang tinggi di kalangan kakitangan serta dapat menghasilkkan output yang memuaskan.
Ikklim organisasi hasil dari stail pengurusan , polisi organisasi dan prosedur umum mengenai kerja. Iklim organisasi dari sudut komunikasi, motivasi, membuat kawalan dalam organisasi, penyelarasan antara bahagian dan pengurusan secara umum pengurusan untuk keadilan semua sumber.

PERPADUAN DALAM ORGANISASI

Perpaduan merupakan asas untuk membolehkan organisasi menggunakan,tenaga, usaha, fikiran dan pengeluarannya. Mewujudkan kesatuan dan perkongsian visi IPG,dan visi  kakitangan adalah sangat mustahak dalam usaha mengurus sekolah secara lebih berkesan.

Dalam kontek organisasi di IPG. perpaduan kakitangan sangat penting. Pemimpin perlu mengambil langkah positif untuk meningkatkan semangat muafakat, musyarah menghayati  semangat kekitaan dihargai dan dihormati. Para pemimpin mestilah mengutamakan semangat kekitaan yang tinggi pada dikalangan warga IPGKKB, keadaan yang tidak sihat boleh membawa kepada perpecahan dan pembaziran guna tenaga dalam organisasi. Perpaduan dalam organisasi mestilah dijelmakan dalam semangat berpasukan yang kuat dengan merentasi segala perbezaan pendapat, agar kakitangan dapat merasakan bertanggungjawab di atas setiap keputusan yang diambil serta komited untuk melaksanakan dan menjayakannya.

PERHIDMATAN  PENYAYANG,
Untuk mewujukan IPG yang cemerlang dan berkesan, pihak pengurusan di IPG perlu mewujukan perkhidmatan yang penyayang (caring services) yang lebih mengutamakan nilai kemanusiaan.. Pengurusan di IPG harus mendekati kakitangan agar mereka merasa dihargai, tidak tersisih dalam satu organisasi. Pengurusan IPG yang cemerlang sentiasa berusaha menjalankan hubungan terus dengan kakitangan. Pengatah mesti mewujudkan sikap prihatin dan sentiasa mencari peluang mendekati kakitangan di bawahnya.

Kakitangan  perlu diberi layanan perkhidmatan dan layanan kemanusiaan yang sebaik mungkin kerana kakitangan merupakan tulang belakang kejayaan sebuah sekolah. Kajian banyak menunjukkan bahawa kepuasan kerja kakitangan tidak berdasarkan kepada gaji tetapi pada kepuasan kerja, bagaimana pihak pengurususan sekolah memberi layanan, pengiktirafan perkhidmatan dan sumbangan guru serta dapat mewujudkan kepercayaan agar mereka sentiasa dihargai di sekolah.

Perkhidmatan dan pengiktirafan ini  menyebabkan kakitangan  sentiasa berusaha lebih gigih lagi dan sentiasa memberi penghormatan kepada pengurusan sekolah. Tanggungjawab menjaga kepentingan orang bawahan merupakan suatu amanah, pengurusan sekolah mesti melaksanakan dengan penuh kesungguhan dan kesempurnaan.

PENERAPAN BUDAYA KORPORAT
Untuk mengurus sekolah secara lebih berkesan budaya kerja korporat boleh diterapkan dalam perkhidmatan awam. Budaya kerja cemerlang dan pengurusan berkualiti  dalam budaya korporat  patut diamalkan supaya menjadi imej pengurusan sekolah yang berkesan
Budaya kerja cemerlang dan pengurusan yang berkualiti dalam syarikat atau korporat boleh dijadikan teladan dan strategi pengurusan  yang berkesan. Pengurusan  perlu  mengamalkan budaya kerja cemerlangi untuk mencapai matlamat pengurusan sekolah.

Budaya kerja Jepun umpamanya mementingkan semangat rasa kepunyaan (ownership), kesetiaan, partisipasi, komitmen, dedikasi dan kecemerlangan.
Stail atau gaya pengurusan barat yang diamalkan dalam sektor swasta boleh dijadikan panduan untuk diamalkan pengurusan sekolah.  Pengurusan MBWA (Management by Walking Around) dengan konsep pengurusan yang menggalakkan interaksi antara pengurusan atasan dan peringkat bawah, mengutamakan komunikasi dan mementingkan membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah, agihan sumber manusia dan sumber alam dan juga sebagai perunding (negotiator). Pengurusan berkualiti seperti dalam buku In Search Excellence pengurusan berkualiti mengutamakan kecederungan bertindak untuk kualiti, pekerja berminat dan berdedikasi bekerja, perhubungan terus dengan pelanggan, menggalakkan budaya usahawan, peningkatan produktiviti. mengutamakan nilai kualiti, menggunakan kepakaran yang ada dengan  kawalan organisasi yang  fleksible.

Dalam sistem pengurusan barat peranan pengurus atau pemimpin  peringkat tertinggi organisasi mestilah berfungsi sebagai pengatur, penyelaras, menguatkuasakan peraturan dan mengeluarkan  arahan. Peranan  pemimpin atau pengurus tidak terbatas sebagai pengurus tetapi ia juga sebagai jurulatih (coach), perangsang (cheer leader), pembimbing (facilitator), penasihat (counsellor) dan pemujuk (cojoler).  Pengurus  yang mahir, efektif dan berkesan, menurut pakar pengurusan mestilah mempunyai ciri-ciri atau kemahiran, teknikal (technical skill), kemahiran perhubungan (human relation skills), kemahiran kosepsi (conceptua skill) dan kemahiran komunikasi (communication skill).

ETIKA PENGURUSAN
Etika  pengurusan yang  dipentingkan ialah kualiti dan akauntibiliti Etika dari kacamata Islam bersumberkan Al-Quran dan Sunnah dan berasaskan kepada akidah dan syariah. Etika pengurusan Islam mempunyai ciri kebaikan mutlak, kebaikan segajat, mantap dan kewajipan yang dipatuhi dan pengawasan yang menyeluruh.Dalam proses kepimpinan, syarak menetapkan peraturan dan undang-undang yang wajib, arahan mesti dipatuhi dan diputuskan secara syura’.  Jikalau ia tidak bertentangan dengan akidah,  syarak dan akhlak.

Kepentingan dimensi stail kepimpinan boleh dirujuk kepada surat Saidina Ali Bin Abi Talib  kepada Malik bin Al-Haris Al-Ashar sempena pelantikan beliau sebagai gabenor Mesir tahun Masehi 655. Baginda menekankan betapa pentingnya pemimpin melakukan dan melaksanakan tugas sebaik mungkin dengan kakitangan bawahannya . Kandungan surat ini memberi gambaran dan bukti pentadbir mengamalkan gaya pentadbiran bertimbang rasa dan tinggi pendayautamaan strukturnya. Dapat disimpulkan gaya kepimpinan pengetua mempunyai hubungan yang rapat dengan motivasi dan iklim organisasi (Mohd.Yazid. 1996)

BUDAYA KERJA YANG CEMERLANG.
Budaya kerja cemerlang sangat penting untuk membentuk sekolah yang berkesan. Budaya kerja cemerlang ialah tatacara, etika kerja yang baik di kalangan kakitangan Tatacara yang baik ialah rajin, gigih, daya cipta, kreatif, semangat kerjasama. kerja berpasukan, integriti, berdisiplin dan bersikap untuk berusaha meningkatkan  prestasi.Budaya kerja cemerlang mesti diamalkan dalam pengurusan sekolah masa kiniIa merupakan budaya kerja murni dan berkualiti yang mesti dijadikan amalan kerja bersama, diperkukuhkan dengan sistem, proses, prosedur dan peraturan yang jelas serta mudah dilaksanakan semua peringkat kakitangan. Budaya kerja cemerlang yang telah dilancarkan Y.A.B Perdana Menteri Malaysia pada 27 November 1989, tujuan untuk membentuk masyarakat yang rajin dan berdisiplin. Matlamat akhirnya untuk menghasilkan tugas dan pekerjaan tanpa cacat, cemerlang dan berkualiti tinggi. Usaha membentuk budaya kerja yang cemerlang kakitangan awam  melalui pelbagai dasar yang telah dilancarkan seperti Dasar Pandang Ke Timur (1982), Bersih,Cekap dan Amanah (1982), Kepimpinan Melalui Teladan (1983), Penerapan Nilai Islam (1985/6), Gerakan Budaya Kerja Cemerlang yang dilancarkan pasa 20 November 1989. Hari Q Perkhidmatan Awam pada 31 Oktober 1991.

KESIMPULAN
Untuk memajukan  organisasi khasnya IPG supaya lebih cemerlang, ia memerlukan kepimpinan  yang bertenaga dan berani mengambil risiko apabila membuat sebarang perubahan. IPG Kampus Kota Banru perlu berubah mengikut kadar keupayaan  maksimum samada secara perkembangan atau secara proses. Untuk organisasi menjadi lebih cemerlang ,maka keupayaan proses perubahan yang ada  wajar menjadi efektif. Kefahaman dinamika perubahan harus dipertingkatkan lagi oleh pihak pengurusan IPG..

Pengiktirafan kepada pensyarah yang rajin dan dedikasi, keberkesanan dan kerelevanan program pendidikan  adalah amat penting untuk diberi keutamaan dalam pengurusan. Pemimpin IPGKKB mesti menitikberatkan pencapaian, kemudahan, dan peralatan,budaya, iklim organisasi yang kondusif dan yang merancangkan pembelajaran boleh memberi impak kepada prestasi pelajar bagi melabelkan sesebuah IPG itu efektif atau tidak. Kepimpinan  untuk mengurus IPG sentiasa berusaha atau mengambil tindakan dalam pembangunan  atau penambahbaikan  dari semasa ke semasa. Segala perubahan di IPGKKB memerlukan amalan perubahan sikap ,budaya kerja yang cemerlang,serta  berkualiti .

Bibliografi
Edmonds. R. (1982), Search For effective School, Anlysis of  City School: Are Inst
Instructional Effective For Poor Children. Harverd University Centre For Urben Study.

Fulmer, Robert (1983), Praticed Human Relation, Homewood, Rivherd Irwin Inc.

Hussein Mahmood (1993),Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Jaafar Muhamad (1992), Asas Pengurusan, Fajar Bakti, Kuala Lumpur.

Koontz, Harold dan O Donnel(1976), Management : A System and Contigency Anlysis of Manageral Function. Mc.Graw, New York.

Linkert, Rensis (1969), New Pattern of Management. Mac Graw Hill, New York.

Mohd.Yazid (1996). Gaya Kepimpinan dan Ikilm Organisasi. Tesis Sarjana Pengurusan,Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Mustafa Hj.Daud (1996), Etika Pengurusan, Kuala Lumpur, Utusan Publications Distributors Sdn.Bhd.

Razali Mat Zain (1996),Kepimpinan Dalam pengurusan,Kuala Lumpur, Utusan Publications Sdn.Bhd.

Wan Zain Wan Omar (1996). Pengurusan Islam Abab ke 21. Utusan Publications Sdn.Bhd. Kuala Lumpur.


Yulk.G.A. (1981). Ledership In Oreganization, Prentice Hall,Inc. Englewood, Califonia.

No comments:

Post a Comment