Saturday, 14 February 2015

KEMAHIRAN MENYOAL DALAM PENGAJARANKEMAHIRAN MENYOAL DALAM SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN
(Mohd.Yazid Bin Deraman)
Pensyarah kanan
IPG Kampus Kota Bharu, Kelanatan

Kemahiran menyoal dalam sesi pengajaran dan Pembelajaran adalah salah satu kaedah yang digunakan oleh guru  PJ untuk mendapatkan tindak balas daripada pelajar sama ada mereka memahami atau tidak tajuk atau kemahiran  yang disampaikan. Selain itu, soalan juga dapat membantu pelajar secara langsung dalam meningkatkan prestasi pelajaran mereka. Dalam kelas pendidikan jasmani intarksi guru baik secara teori atau amali  dengan murid mistilah berlandaskan teknik penyoalan untuk guru memastikan kemajuan tahap pembelajaran murid baik segi amali atau teorinya. Dengan teknik penyoalan yang sistematik, berkualiti guru-guru  dapat menilai prestasi pelajar semasa pembelajaran kelas pendidikan jasamani.
Teknik menyoal adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Soalan digunakan untuk mendapatkan maklumat atau jawapan daripada pelajar. Khususnya, guru menggunakan teknik menyoal untuk memastikan sama ada mereka memahami pelajaran baru kemahiran amali yang diajar oleh guru.Selain itu, menyoal juga mempunyai nilai sosial kemasyarakatan dengan menyoal dapat membantu pelajar mengukuhkan hubungan dan menyatukan kumpulan melalui interaksi hati ke hati.Walaubagaimanapun, guru harus memberi perhatian terhadap teknik menyoal kerana kekerapan memberikan soalan boleh menjadi alat dan jalan untuk menghasilkan pengajran yang baik ( Groisser, 1964 : 193 )

OBJEKTIF PENYOALAN

Secara umumnya apabila guru ingin menyoal pelajar, guru akan memberi soalan kepada keseluruhan kelas. Setelah memberi mereka waktu untuk memikirkan jawapan, barulah guru memilih secara rawak beberapa orang pelajar untuk menjawab soalan tersebut. Kaedah menyoal yang betul seperti ini dapat membangkitkan kecerdasan serta menggalakkan pelajar untuk berfikir. Kaedah ini juga dapat merangsang pemikiran pelajar.
Selain itu, tujuan menyoal adalah untuk memperoleh maklum balas tentang pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula bahawa kebanyakan penilaian adalah bergantung kepada soalan, maksudnya bahawa setiap soalan mesti ada objektifnya 

PRINSIP PENYOALAN

Guru misti ambil kira aras kesukaran, penaguhan , penilaian jawapan, masa menunggu dan taburan soalan kepada murid-murid. Guru mesti jelas abjektif apabila mengemukan soalan kepada murid itu guru hendak menguji kefahaman murid, meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran, mengembangkan pemikiran murid dan menimbulkan minat murid untuk belajar.

a) Menggerak Minda Murid
Guru dapat merangsang dan mencungkil fikiran pelajar semasa sesi soal jawab dengan menggunakan teknik soalan kemahiran berfikir kreatif dan kritis terutamanya ketika mengajar tajuk baru. Pada masa yang sama, guru boleh menimbulkan minat dan rasa ingin tahu pelajar semasa sesi soal jawab dijalankan.

b) Menilai Pemahaman Pelajar
Guru dapat mengukur tahap kefahaman pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Sesi soal jawab merupakan satu latihan sebelum menghadapi ujian atau peperiksaan.

c) Membimbing Pelajar
Pelajar biasanya sering menunjukkan kelemahan dalam memberikan jawapan. Dalam kaedaan ini guru hendaklah tidak terus menyalahkan jawapan pelajar. Sebaliknya, guru wajar menggunakan teknik soalan yang memberikan panduan kearah jawapan yang dikehendaki sehingga pelajar menyedari kesilapan mereka dan cuba membetulkan kesalahan itu.

d) Merantas Pembelajaran
Proses pembelajaran pelajar harus berlaku secara aktif sepanjang masa. Bentuk soalan boleh juga menggunakan konsep yang diperoleh dalam sesuatu mata pelajaran kepada situasi yang lain.(Kamarul &Abd. Halim,2007 : 181 )

e) Menggalakkan Mutu Pemikiran Yang Tinggi
Soalan yang dibuat mestilah mempunyai unsur penganalisisan, penggabungan atau sintesis dan penilaian( Zawawi,1988:215)

f) Mengekalkan Perhatian Murid
Guru dapat mengenal pasti tingkah laku pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku. Jika guru ternampak pelajarnya sedang berkhayal atau leka, teknik soalan boleh digunakan untuk mengembalikan semula perhatiannya tanpa memarahi dan mengherdik pelajar terbabit( Zawawi, 1988: 215 )

g) Mengeratkan Interaksi
Tujuan menyoal juga dapat mengeratkan interaksi antara guru dengan murid dan sesama murid. Interaksi guru-murid, murid-guru dan murid sesama murid penting kerana dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik dan garmoni ( Zawawi, 1988 : 216 )
Objektif yang telah disebutkan di atas, menjadi asas tujuan guru menggunakan tekni menyoal kepada para pelajar di dalam kelas. Dengan menggunakan teknik menyoal yang betul, sudah pasti suasana kelas akan lebih aktif dan seturusnya pengajaran dan pembelajaran guru akan lebih berkesan.

BAGAIMANA MELAKSANA PENYOALAN

ARAS KESUKARAN....Soalan yang dikemukakan adalah tahap senang kepada tahap sukar. Soalan biarlah dari aras yang rendah iaitu menguji pengetahuan atau mengingat semula pengetauan murid. selepas itu barulah soalan bidang kefahaman, aplikasi, analisis,sentesis dan penilaian.

GERAK BALAS/RESPON....Guru tidak harus memberi respon yang direct seperti betul atau salah. Jawapan boleh dibetulkan oleh rakan sebayanya.Semasa murid memberi jawapan guru harus menunjukkan minat atau tumpuan perhatian terhadap jawapan murid. Memberi galakkan atau dorongan kepada jawapan yang salah sama penting untuk jawapan yang betul.Selepas menerima jawapan guru boleh melatih kemahiran berfikir dengan soalan lanjutan yang mencabar.

MASA MENUNGGU....Selepas memberi soalan guru perlu memberi masa kepada murid berfikir untuk mendapat jawapan yang betul. Masa menunggu adalah 3-4 saat.

TABURAN SOALAN...Kajian menunjukkan murid yang lemah kurang ditujukan soalan oleh guru. Guru lebih suka mendengar jawapan daripada murid yang cergas. untuk mengatasi masalah ini guru boleh menggunakan carta taburan soalan untuk analisis taburan soalan.

ARAS-ARAS PENYOALAN

Soalan-soalan yang hendak dikemukakan dalam aktiviti pengajaran guru hendaklah dipelbagaikan mengikut peringkat aras-aras penyoalan. Bloom dalam bukunya “ Taxonomy of Education objective” membahagikan enam peringkat aras-aras penyoalan dalam dimain kognetif.Bermula daripada mengingat kembali fakta,iaitu aras paling rendah melalui peringkat mental yang paling kompleks dan abstrak hingga paras paling tinggi diklifikasi sebagai penilaian. Enam peringkat seperti berikut
۞ Pengetahuan
۞ Kefahaman
۞ Aplikasi
۞ Analisis
۞ Sintesis
۞ Penilaian

PENGETAHUAN

Soalan-soalan diperingkat ini bertujuan menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta asas, istilah, erti, hukum, difinisi, tarikh, tempat dan nama-nama yang telah dipelajari.
Perkataan yang biasa digunakan ialah namakan, nyatakan,berikan, terangkan, siapa, apa, mana, bila dan senaraikan.

KEFAHAMAN
Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji keboleham calon memahami, menterjemah dan meninterpretasikan fakta asas, konsep, prinsip atau bahan yang telah dipelajari.
Perkataan-perkataan yang biasa digunakan ialah terangkan, tuliskan, mengapa, huraikan dan lain-lain.

APLIKASI
Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji kebolehan calon menggunakan fakta asas, konsep, prinsip dan kemahiran yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah.
Perkataan-perkataan yang biasa digunakan ialah bagaimana, selesaikan, carikan, kerakan, gunakan, huraikan dan lain-lain.

ANALISIS
Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji keboleham calon membuat perbandingan dan menghuraikan faktor-faktor Perbezaan, kesamaan dan hubungkait antara satu sama lain.
Perkataan yang biasa digunakan ialah bandingkan, bezakan, Analisis, cerkinkan, asingkan, bahagikan dan sebagainya.

SINTESIS
Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji kebolehan calon menggabungkan, mengintegrasikan atau mencantumkan idea-idea serta mentafsir dan merumuskan hasil yang dianalisiskan melalui prinsip induksi atau deduksi.
Perkataan yang biasa digunakan ialah rumuskan, membuat keputusan, membuat kesimpulan, bentukkan ciptakan, rekakan, gubahkan, integrasikan, gabungkan dan lain-lain.

PENILAIAN

Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji kebolehan calon membuktikan, mengesahkan, memberi pendapat atau hujah, mengkritik, memberi komen dan menilai sesuatu pernyataan, ciptaan, karya, perinsip, teori dan lain-lain.
Perkataan yang biasa diunakan seperti beri kritikan, buktikan, nilaikan, berikan komen dan sebagainya.
Pada tahun 1990an sekumpulan ahli psikologi diketua Anderson telah mengemas kini taksonomi Blomm sesuai dengan kemajuan abab ke-21. Antara perubahan ialah aras kemahiran keenam-enam ditukar daripada katanama kepada kata kerja. Taksonomi baru ini mengambarkan bentuk pemikiran. Pemikiran ini sebagai satu proses. Semua aras  diganti dengan kata kerja dan aras sintesis dan pemikiran disusun semula. Ciri-ciri penting cara soalan mengikut aras kemahiran domain kognetif mengikut taksonomi Bloom 2001:-
·         Mengingat (Remembering)
·         Memahami (Understanding)
·         Mengaplikasi (Applying)
·         Menganalisis ( Analysing)
·         Menilai ( Evaluating)
·         Mencipta (Creating)

MENGINGAT

Soalan peringkat ini menguji murid mengingat semula, memgecam idea, mengenalpasti, menyenarai dan menamakan keterangan, prinsip atau fakta yang telah dipelajari.
Kata-kata tugas eksplist yang boleh digunakan ialah bacakan, catatkan, daftarkan, lebelkan, kenal pasti, namakan, padankan, pasangkan, perihalkan.pilihkan, sebutkan, senaraikan dan tandakan.No comments:

Post a Comment