Thursday, 3 November 2011

KEPIMPINAN BERKESAN MELALUI MSISO IPG KAMPUS KOTA BHARU

KEPIMPINAN MEMBERI  KESAN PADA
PERUBAHAN ORGANISI DAN  SIKAP KAKITANGAN DARI PRESPEKTIF SAYA 2009


CIRI KEPIMPIAN BERKESAN IPKB

MAIN PERANAN / LANGKAH / SUMBANGAN MELAKSANAKAN

RUJUKAN

KESAN

1-Razali Mat Zain (1989). ‘Tiori kepimpinan Dalam Pengurusan’
§  Menetapkan matlamat
§  mengarah dan menyelaras aktiviti & Pentadbiran
§  Perorganisasian-menetukan kerja/tugas, menyelaras Bidang kepakaran/pengkhususan kerja- Smith/Fayor
§  Mengarah dan berbincang melalui ketua jabatan/bahagian/unit & MPPPP
§  Mesyuarat penyelarasan Jawatan kuasa/ bahagian di lantik
§  Berkerja berpasukan/ perbincangan individu / kumpulan
§  Memantau program secara bersama atau laporan dan penilaian program oleh pengerusi.
§
§  Dokumen ISO.
§  Carta organisasi
§  minit mesyuarat
§  buku program
§  gambar
§  Buku manual pengurusan
§  Audit MS ISO
§
§  Faham Sistem
pengurusan
§  Penurunan kuasa,
§  Kepercayaan kakitangan
§  Capai objektif
§  Kejayaan program
§  Prestasi baik
§  Kepuasan kakitangan
§  Tumpuan membina pasukan berkerja yang mantap
§  Bersama dalam program sebagai pengerusi atau pemantau
§  Teguran mesyuarat &  lisan pertemuan masa
§  Amalan perbicangan tempat kerja –mendapatkan idea kakitangan
§  Persekitaran kerja kondusif/pejabat/bilik pensyarah
§  Latihan kopentensi dan kepakaran- peluang diberikan luas
§  Pengkktirafan staf – Perkhidmatan cemerlang/hari jadi/Kepakaran/Program Maktab/Program Guru Pelatih-Surat/Lisan/mesyuarat.
§  Mengalakkan peranan Kelab kebajikan kakitangan
§  Prestasi/ penilian program pertengahan tahun & akhir tahun
§  Kursus pembinaan pasukan/Perasa- Kanselor organisasi
§  Makan bersama 2 kali seminggu.
§  Jamuan staf/ Hari Kualiti
§  Kemudahan kakitangan/bas/fotostat/ineteret/koperasi
§  minit-mesyuarat
§  buku program
§  Program konselur organisasi
§  Kelab Kebajikan staf
§  Majlis rasmi
§  Kadira program wajib.
§  SULDP- analisa Keperluan staf
§  Prestasi
§  Komitmen tinggi
§  Penghargaan
§  Kepuasan
§  Seronok berkerja
§  Kualiti & kuantiti kerja
§  Kerja tampa sempadan
§  Moral organisasi
§  Pasukan berkerja
§  Yakin dengan kepimpinan
§  Stail kepimpinan- Demokratik.
§  Membuat keputusan – Setiap program- bulan mendeka/Pamiran Pendidikan./Cabaran Kinabalu.
§  Menunjukkan minat- selalu bertanya, berbincang/ Perjumpaan/menyertai program.
§  Memberi tugasan/wakil pengarah/Ketua Jabatan.
§  Keputusan secara berhemah, kolektif.dan disenangi.
§  Arahan mesyuarat
§  Perjumpaan semasa
§  Buku program
§  Laporan
§  Tiada sekatan
§  Senang didekati dan berbincang
§  Motivasi tinggi
§  Halatuju sama

Sabri Salleh (1998). ’Kepimpinan sekolah berkesan.’
§  Jelas halatuju dan Fokus (Misi , Visi, Objektif, Piagam Pelanggang
§  Membina misi, visi, paigam pelanggang bersama kakitangan- MBO
§  Menterjemah misi dan visi  dalamn tindakan
§  Saluran kemunikasi -carta Organisasi.IPKB/Jabatan
§  Keupayaan kenal pasti keutamaan, memulakan tindakan pengubahan dengan persetujuan majlis.
§  Mesyuarat Staf/Majlis Kualiti/ JK Pengurusan
§  Mensyurat Majlis Kualiti- Pemegang & Pengerak PK/PUS/PUP
§  Mengerak peranan Jawatankuasa Dokumentasi
§  Membuat semakan Pencapian pertengan tahun & Akhir tahun
§  Sentiasa peka kepada kehendak sisten kualiti – Contoh Kopentesi Staf
§  Memastikan dari masa piagam pelanggang dipenuhi
§  Dokumen MS Iso
§  carta oreganisasi
§  Mesyuarat.penilaian program
§  Buku pengurusan
§  takwin maktab/BPG
§  Perancangan strategik jabatan
§  Surat/memo arahan
§  laporan Jawatankuasa
§  laporan audit-PT 06. Perancangan tahunan.
§  Capai objektif kualiti/organisasi
§  Pengurusan sistematik
§  Perjalanan organisasi tersusun
§  Faham tahu tangunga jawab/peranan
§  Penyelaran tugas kemas
§  Jangkaan kelemahan dan tindakan pencegahan
§  Tahu preatsi dan tindakan
§
§  Menetapkan masa (Time Frame)
§  Arahan berpandu perancangan jabatan
§  Guna borang semak perancangan dilaksana/tertangguh- Penegrusi Jawatankuasa/program khas.
§  Perancangan.Matlamat - Menyediakan/menyemak kertas kerja untuk diluluskan
§  Peruntukan berdasarkan surat atau dokumen untuk kelulusan
§  Merujuk kepada dokumen atau arahan sesuatu aktiviti.- Kurikulum/Program BPG.
§  Pengerusi program – mesyuarat penyelarasan dan jadual tugas.
§  menyediakan senarai semak tugas dan arahan.
§  Poster, Bina, atau memo peringatan di pejabat
§  atau jabatan.
§  Arahan BPG/Kementerian –segera Jawatankuasa Khas- PIPP/Budaya Maktab/Program Kemba/SIPMA.
§
§  Kertas kerja
§  Surat cadangan
§  senarai semak
§  Minit mesyuarat
§  Jemputan  mesyuarat,
§  Jadual perancangan jabatan.
§  Borang Arahan kerja/semak
§  Kejayaan program
§  Kerja sistematik
§  Penjimatan kos & masa
§  Penglibatan total staf
§  Fokus Pengesahan
Pencapian
matlamat
§  Meletakkan standard ,-harapan prastasi  tinggi kakitangan untuk capai.
§  Keutamaan pada P & P, GERKO, BIG,Praktikum.
§  Jawatankuasa penambahbaikan kualiti-semak prfogram- desakan untuk lebih baik lagi.
§  Percaya dengan Jabatan dan kepakaran pensayah.- Ketua Jabatan boleh buat keputusan
§  Mesyuarat jabatan- ruang untuk SWOT.
§  Borang pemantauan Jabatan dan sistem kualiti- kuliah
§  Laporan mesyurat Majlis Pengurusan
§  Post-mortem program oleh Jkuasa
§  Aduan pelanggang
§  Jaktanbkusa Keuntuhan Institut.
§  Borang MS ISO
§  Mesyuarat kualiti
§  Post mortem
§  Penerbitan.
§  Sijil penghargaan
§  Mesyuarat Jabatan/Unit/Bahagian.
§
§  Mengurang kesilapan
§  Ruang penambah
baikan
§  Organisasi berfungsi kehendak pelanggangDr Robiah Sadin (1998). Asas Pentadbiran.

§  Sebagai Ketua, pemandu, penyelaras kegiatan dan mengerak struktur organisasi
§  Mesyuarat perancangan awal tahun,
§  mesyuarat penilian program
§  Pengerusi/Pensihat program
§  Memahami tugas setiap fungsi dan cara bertindak melalui saluran
§  Mendapat idea baru, melaksana bidang yang dikenalpasti.
§  Ada jadual tugas/ takwin IPKB
§  Kepakaran dan ilmu tinggi.- Rujukan kepakaran
§  Menyelaras pertindihan program
§  Menyelaras dan melulus peruntukan- Keutamaan dalam kurikulum.
§  Perjumpaan dengan Pengarah/Timbalan- terbuka.
§
§  Buku Takwin maktab
§  Carta orgasasi maktab dan jabatan
§  Senarai tugas.
§  Laporan mesyuarat
§  Prastasi tinggi
§  Hasil keja cemerlang
§  Budaya kerja teratur
§  Baiki Sistem dan kakitangan
§  Rujukan kepakaran

Mohd.Alshari (1998) – Kepimpinan Berkualiti, pengerak ke arah Keberkesanan pengurusan organisasi efektif.
§  Memimpin melalui sistem kualiti ( MS ISO)
§  Bertindak Wakil Penguruan Kualiti, Timbalan – Timbalan Wakil pengurusan.Ketua Jabatan Pemegang Prosedur teras, sokongan, atau prosedur umum.
§  Arahan dan tindakan melalui mesyuarat majlis kualiti, Pra MKSP.
§  Audit dalaman, Auditi pematuhan sistem-teguran
§  Penambahbaikan berterusan
§  Berusaha mencapai standard ditetapkan-pematuhan
§  Memimpin memenuh keperluan pelanggang sekolah dan kakitangan dibawahnya
§  Wujudkan seketariat di IPKB/Bilik operasi.
§  Minit mesyuarat majlis kiualiti
§  Mesyuarat Pra MKSP
§  Teguran Audit
§  MK & PK, PUP, PUS dokemen
§  Teguran Audit
§  Mengikut Sistem
§  Pencapaian objekti organisasi
§  Kepuasan penlanggang
§  Lebih Berjaya
§  Kakitangan komited
§  Mengurang jurang.
§

Husin Mahmood (1993),  Pengetua Berkesan
§  Mempunyai Kecekapan dan kepakaran profesional
§  Sokongan amalan kerja harian cemerlang.
§  mengumpul maklumat dan arahan terbaharu disampaikan pada kakitangan-budaya ilmu
§  Melibatkan diri pelaksanaan program atau aktiviti staf, guru pelatih.
§  Pemimbing pengajaran- tahu peranan jabatan dan P & P.
§  Sumbangan nasihat dan pengalaman
§  Menggunakan secara maksima &  cekap kepakaran pensyarah  & kakkitangan dalam dan luar maktab –KAI 2M & Sekolah rintis, Program Salinatan.
§  Galakakn staf menigkat kemahiran & kepakaran sokongan kuat
§  Keutamaan program pembagunan untruk kakitangan
§  Sokongan kenaikan pangkat/tiada halangan.
§  Sokongan anugerah
§  Galakkan pertandingan peringkat kebangsaan.
§  Borang kopentasi
§  Pedrancangan SULDP
§  Program kepakaran sekolah
§  Plan perancangan program
§  Borang persepsi guru pelatih.
§  Borang penilian kursus/program
§  Kepakaran pada guru pelatih
§  kehendak perlanggang
§  Perkongsian pintar
§  Permitaan tinggi dari sekolah.
§  Moral IPKB pusat Rujukan.
§  Perhubungan rapat dengan agensi luar
§  Sumbangan.


                   Datok Abdukl Shukur Abdullah (1998), Kolokium Angkatan Kepimpinan Abab 21.IAB. 
§  Mewujudkan Iklim Organisasi yang Positf Dan Kondusif
§  Pendekatan kesetiaan organisasi-kepuasan kerja
§  Mewuju budaya kerja IPKB
§  Terlibat dalam membuat keputusan bersama.
§  M engubahsuai tekanan dan tungtutan sesuatu program yang pornting dan pencapian masa singkat.
§  Idea dari kakitangan hasil cetusan dari pengarah dan dilaksanakan.
§  Pendekatan hubungan baik/ sokongan - sangka baik, semua ada peranan dan tangggungjawab
§  Tumpuan pesekitaran kerja, pejabat, bilik pensyarah, kuliah,makmal, perputakaan, asrama
§  Tumpuan hasil kerja-Out Put-Peperksaan,kecemerlangan Praktikum. Kegiatan Guru Pelatih dan kehebatan pensyarah.
§  Bilik kuliah bertaraf ICT/Ianternet Jabatan/Fotostat tampa had./kantin 5 bintang
§  Penswastaan kebersihan-Persekiataran ceria
§  Amalan kerja gotong royong-Ubah sikap
§  Sistem kerja secara berpasukan –Konvokesyen, Hari Guru/Kejohanan Olahraga
§  Pertandingan 3K (kebersihan,Keceriaan, Keselamatan)
§  Galakkan kepakaran semua bidang.-Staf ICT.
§  Sebagai model/contoh
§  Aduan pelanggang
§  Laporan mesyurat
§  Laporan Audit
§  Pemantauan Pengarah
§  Pengerusi program
§  Laporan Ketua jabatan.
§  Prosedur umum kerja
§  Baju koperat-Indentiti.
§
§  Budaya kerja
§  Prestasi cemerlang
§  Kemanjuan kerjaya/Naik pangkat.
§  Susana kerja selesa dan aman, tiada tekanan
§  Kepercayaan tinggi/yakin.
§  Keceriaan semua bahagian.
§  Tiada sekatan berbincang dan membuat keputusan.

Mohamad (1999). Cermin, Buku Pengurusan.
§  Artikulasi Kurikulum
§  Penekanan kepada pengajaran & Pembelajaran
§  Latihan ilmu keguruan, padagogi
§  Memantau pelaksanaan kurikulum pelbagai melalui Ketua Jabatan Akademik.
§  Kepakaran dan kopetensi pensyarah/agihan jabatan dan matapelajaran.
§  Membenarkan merentasi kepakaran antara jabatan
§  Amalkan konsep gunasama-Aktiviti maktab/jabatan
§  Misti dalam standard, tingkatkan bila belum capai ( Min 3.5 persepsi pelajar)
§  latihan Pembangunan Staf-Pendedahan ilmu baru.
§  Majlis kualiti
§  Mesyuarat MPPP
§  Mesyuarat Staf
§  Audit dalaman/Zon
§  Analisisi persepsi pelanggang
§  Dokumen BPG/KUR
§  Pencapaian pepereksaan
§  menggunakan pelbagai kepakaran
§  Perolehan ilmu
§  Pakar rujuk
§  Budaya ilmu
§  Kecemerlangan akdemik
§  Kerja ikut standard & prosedur
§  Kualiti boleh diukur.
§  Aplikasi  Teknologi
§  Meneraju usaha Kepakaran pensyarah ,kakitngan dan Guru Pelatih dalam ICT
§  memperbaiki kemudahan pebalajaran melalui ICT
§  Naik Taraf bilik Kuliah- ICT.LCD.
§  Keutamaan kewangan kemudahan P &P ICT
§  Link Program dengan Universiti Herffordsshire
§  Naik Taraf Perpustakaan Digital
§  Memastikan latihan dalaman pada kakitangan atau menjual kepakaran kepada sekolah.
§  Plan pembagunan ICT
§  Program berkembar
§  Sistem kualiti
§  Jabatan Teknologi
§  Laman Wep
§  Keterampilan ICT pensyarah dan kakitangan
§  Bersaing dunia global
§  Keberkesanan program kembar
§  Kecemerlangan Praktikum
§  Pastikan penyeliaan dan pemantauan
§  Kerjasama dengan sekolah
§  Bimbingan guru dan tingkat kerjasama JPN
§  Perkongsian dengan PPD
§  Pensyarah baru diberi latihan, lama peningkatan sebelum ke sekolah.
§  Pastikan mematuhi standard kualiti MS ISO
§  Membuat pemantauan dan laporan
memperusi jawatakuasa induk dan JK praktikum
§  MS ISO
§  Majlis Kualiti
§  JK Induk Praktikum
§  Merit Kopetensi SULDP
§  Pengalaman sekolah
§  Guru cemerlang dalam padagogi
§  Kerjasama sekolah
§  Misi, Visi IPKB


Sumber : Ruthefort dan rakannya 1998. ’ Effect of Thruce Principal on School Imporovement