Saturday, 9 March 2013

UJIAN PENGUKURAN & PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANIUJIAN,PENGUKURAN & PENILAIAN
DALAM PENDIDIKAN JASMANI
Oleh
Mohd.Yazid Deraman
Institut Pendidikan Guru, Kampus Kota Bharu.

      UJIAN, UTDA,SEGAK – Alat dan prosidur digunakan untuk menguji tahap kecergasan murid
      Guru Pendidikan Jasmani menjalan penilaian beberapa ujian untuk mengukur, kelembutan,daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular dan kepantasan murid
      Untuk menjalan dan mentadbir ujian memerlukan pengetahuan khusus bidang ujian, pengkukuran dan penilaian.

MENGAPA UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI DIGUBAL?
UJIAN
 1. Instrumen atau alat yang digunakan untuk mendapat maklumat murid- sebelum,semasa dan selepas pengajaran
 2. Bentuk soalan bercetak, lisan,beteri prestasi, pemerhatian tangkah laku, senarai semak.
PENGUKURAN
 1. Menentukan bilangan pemarkahan, keputusan ujian
 2. Kaedah penilian berdasarkan peraturan tertentu
 3. Proses mengutip maklumat,Perolehan keputusan bersifat angka atau kualitatif
 4. Sebagai membina, mentadbir atau memberi nilai kepada ujian.
 5. Pengukuran adalan keputusan bermakna..
PENILAIAN
 1. Proses untuk mengumpul maklumat, menganalisis, mentaksir data yang di kumpul
 2. Kaedah ini meliputi ujian dan pengkukuran.
 3. Proses menggunakan maklumat pelajar sebagai tindakbalas membuat kesimpulan
 4. Penilaian dapat mengesan perkembangan, kebolehan dan kemajuan murid
 5. Penilaian sebahagian P & P berterusan
 6. Boleh secara pemerhatian,penulisan, dan lisan
 7. Hasil penilaian digunakan untuk meningkatkan pembelajaran murid dan membaiki pengajaran guru.
 8. Pelaporan penilian memberi maklum balas kepada murid, guru, ibu bapa.
TUJUAN PENILAIAN

MEMFOKUS KEPADA MURID
 1. Memberi maklumat kelebihan dan kelemahan murid.
 2. Guru aplikasi prinsip pemdidikan jasmani untuk tingkat prestasi murid
MENENTUKAN STATUS MURID
 1. Pemberian gred
 2. Mengecualikan pelajar dari sesuatu aktiviti
 3. Memberi makluman balas untuk meningkatkan prestasi.
 4. Meenetapkan seseorang individu dalam kumpulan tertentu.
 5. Menentukan aktiviti tertentu.
MEMILIH WAKIL SEKOLAH
 1. Tujuan membuat pemilihan.
 2. Menggunakan kriteria tertentu membolehkan proses pemilihan dilaksanakan.  
 3. Pelaksanaan lebih saksama.
MEMOTIVASI MURID
 1. Memberi maklumbalas prestasi kepada murid.
 2. Memberi kesan positif dan negatif.

MENILAI PENGAJARAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN
 1. Menentukan pencapaian objektif program pendidikan jasmani.
 2. Memberi maklumbalas program itu berkesan.
 3. Peluang guru dan pentadbir mengubah strategi pengajaran bagi mencapai objektif pengajaran tercapai.
MEMBEKAL MAKLUMAT UNTUK KAJIAN LAIN
 1. Maklumat yang dihasilkan digunakan untuk kajian di masa hadapan.

PENILAIAN & PENGUKURAN YANG BAIK
 1. Pemilihan penilaian sesuai dengan objektif
 2. 2 aspek penting penilian dalam pendidikan jasmani.
     Penilian berasaskan kriteria
     Penialain berasaskan normal.
 1. Mengetahui kriteria boleh mempegaruhi nilai kebolehkepercayaan dan kesahan sesuatu ujian.
UJIAN BERASASKAN KRETERIA
 1. Ingin menetapkan tahap prestasi kemajuan pelajar.
 2. Biasa digunakan menilai tahap kecergasan pelajar.
 3. Dalam pendidikan pengukuran berasaskan jangkaan prestasi yang ada peda pelajar.
 4. Ujian larian 2.4km syarat lulus masa ialah 13 minit atau ujian bertulis 80% betul untuk lulus.
UJIAN BERASASKAN NORMAL
 1. Ingin mentaksir kemajuan prestasi dalam satu ujian.
 2. Membanding keputusan kalangan pelajar satu kelas atau kumpulan.
 3. Menetukan gred yang diperolehi pelajar dalam satu ujian.
 4. Dalam PJ pengukuran berat, tinggi, umur dan aras gred.
PERBANDINGAN JENIS UJIAN

UJIAN RUJUKAN NORMAL
UJIAN RUJUKAN KRITERIA
Pengunaan
Membanding pencapian dan keupayaan murid
Membanding pencapaian kriteria yang ditetapkan.
Kayu pengukur
Berdasarkan perbezaan pencapaian individu
Berdasarkan perbezaan kriteria individu
Disiplin
Matapelajtan yang luas
Tertumpu pada tugasan pembelajaran yang terhad.
Pelan Ujian
Jadual penentuan yang umum digunakan
Kriteria terperinci ditentukan.
Item ujian
Soalan disusun pada peringkat kesukaran yang berbeza.
Semua soalan mempunyai peringkat yang sama.
Pencapaian
Diukur dari segi keduukan dalam kumpulan.
Jadual yang sudah terbina digunkan untuk merujuk taraf pencapaian pelajar.
JENIS PENILAIAN

PENILAIAN FOMATIF
 1. Kenalpasti perkembangan selepas pengajaran.
 2. Bantu guru bimbing pelajar atau pelajar ketinggalan.
 3. Menjelaskan onjektif tercapai atau tidak
 4. Bola sepak kemahiran tandangan ,menguji latihan asas diberi, jika puas hari ke kamahiran yang lebih lanjut sebaliknya latihan tubi digunakan.
 5. Rujukan kriteria biasa digunakan dalam penailian ini.
PENILAIAN SUMATIF
 1. Akhir aktiviti atau pengajaran
 2. Sekolah akir bulan atau semester
 3. Mengetahui tahap pencapian atau pengusaan
 4. Bentuk markah , pangkat atau gred
 5. Ujian rujukan kreteria dan norma digunakan.
 6. Hoki semua kemahikran didedahkan, penilian melalui satu perlawanan atau pengusaan kemahiran permainan, satu gred atau tahap diberikan


BIDANG-BIDANG UJIAN DAN PENGUKURAN & PENILAIAN

UJIAN FIZIKAL
 1. Penilaian berkaitan dengan anatomi sesorang
 2. Contoh
     Berat jisim badan
     Peratusan kandungan lemak
     Kekuatan otot murid.
MOTOR
 1. Penilaian kualiti sesuatu  pergerakan atau perlakuan akvividu
 2. Contoh otot kecil semasa bermaian piano.
 3. Penilaian kualiti sesuatu  pergerakan atau perlakuan akvividu
 4. Contoh otot kecil semasa bermaian piano.
PERMAINAN
 1. Kemuncak kemajuan psikomotor
 2. Permainan yang baik memerlukan
     Kekuatan fizikal
     Kemahiran motor
     Kecergasan yang baik.
 1. Bermainan satu permainan….
     Latihan yang kerap 

DOMIN PSIKOMOTOR DAVE

ARAS MENIRU KEMAHIRAN (IMITATION)
  1. Aras paling rendah
  2. Mengunlangi perlakuan termasuk kaedah cuba jaya
  3. Kaedah ia  meniru perlakuan atau memerhati dan mengulangi perlakuan.
MANUPULASI KEMAHIRAN
  1. Manghasil perlakuan dari arahan/tugasan melalui ingatan.
  2. Menghasilkan perlakuan berpandu arahan tugas secara tulisan atau lisan
KETAPAN PERLAKUAN KEMAHIRAN (PRECISION)
  1. Melakukan tepat dan bentul melalui arahan dan tunjukajar guru dan mampu menunjuk pelakuan pada rakan.
  2. Kemahiran diajar dikuasai cekap, lancar dan boleh membuat persembahan dengan jeklas, komplek dan tepat.
MENGHUBUNG KAIT KEMAHIRAN (ARTICULATION)
1 .Ketepatan perlakuan kemahiran aras tinggi
2..Pelajar mampu mengubahsuai pela pergerakan ikut keperluan dan situasi
3. Mengadaptasi dan menyepadukan kemahiran
4. Mengaitkan atau melakukan gabungan aktiviti atau membina kaedah atau cara yang sesuai dengan kaedah atau situasi baru 

TINDAKAN SEMULAJADI KEMAHIRAN (NATURALISATION)
 1. Tindalabalas pelajar secara automatik.
 2. Pakar dan mencipta ,menguasai , mengubahsuai seluruh kemahiran dan mempu mencipta yang baru
Mengenalpasti matlamat,tujuan kemahiran, aplikasi pendekatan sesuas dan berketepatan

KECERGASAN
 1. Komponem asas kecergasan.
 2. Keupayaan kardiovaskuklar, kekuatan, ketahanan otot, kekuatan mental.
 3. Berlari maraton menggunakan keseluruhan komponem kecergasan.

.
Kecergasan
 1. Daya tahan kardiovaskular
 2. Kekuatan otot
 3. Daya Tahan otot
 4. Kelenturan
 5. Komposisi tubuh badan

UJIAN
 1. Cooper (larian 12 minit
 2. Bangkit tubi berperingkat
 3. Mendagu (lelaki)/Mendagu condong (perumpuan)
 4. Duduk jangkau
 5. Ukuran lilit badanDOMIN KOGNETIF
 1. Merujuk pemikiran dan daya intelek dimana ia mengikur pengetauan dan kepintaran.
 2. Keupataan berfikir dan menginterpertasi
 3. Ransangan pemikiran berasaskan penyelidikan, kreativiti,perkaitan, kebolehan pengamatan dan pengukuhan.
 4. Sistem berperingkat suoaya ada pencapian kognatif.
DOMIN  AFEKTIF
      Penilaian perasaan,nilai dan emosi individu.
      Berbentuk subjektif.
      Faktor mempengaruhi  ujian tidak sesuai.
     Perubahan sikap berperingkat.
     Sukar ukur minat, sikap dan nilai.
     Masa guru terhad.

KEPERLUAN PENGUKURAN DALAM PROSES PENILAIAN

 1. MOTIVASI
     Mendorong pelajar belajar mendapat markah tinggi
 1. DIAGNOSIS (PENGENALPASTIAN)
     Mengenal kekuatan & kelemahan.
     Menukar atau meningkatkan kelemahan pencapaian
     Memerlukan perhatian atau menilai kelemahan.
 1. KELASIFIKASI
     Pencapaian objektif program dan individu.

 1. PENILAIAN PENGAJARAN DAN PROGRAM
     Mengukur dan menilai program

. RAMALAN
     Ujian ramalan persembahan dalam sukan akan datang
     Kepakaran dalam fisiologi dan psikologi
     Popular sekarang.

6. PENYELIDIKAN.
      Mencari penyelesaian masalah dan mengembang pengetahuan.Penting dalam penilaian program,penilaian pengajar dan peningkatan dalam persembahan.

PRINSIP-PRINSIP UJIAN,PENGUKURAN DALAM PENILAIAN.
 1. Sebagai alat mengukur keberkesanan program
 2. Memenuhi objektif dan keperluan
 3. Menentukan kaedah penilaian.
POPULASI
      Pengumpulan semua unsur yang dikaji.
      Tahu unsur itu populasi atau tidak
      Semua subjek mempunyai karektor yang boleh di ukur atau diperhati.
      Contoh- jika anda kenalpasti murid tahun dua di sekolah, populasi mustilah murid tahun dua.
      Contoh Guru minat belajar UOM KB  300 orang merupakan satu populasi

SAMPEL
      Pengumpulan sebahgian
      Bukan semua unsur yang dikaji
      Ia dugunakan untuk menghurai populasi
      200 orang guru OUM di IPKB sebagai sampel. 

SAMPLE RAWAK
Setiap subjek dalam populasi mempunyai peluang yang sama rata, termasuk dalam
 sample.

TABURAN KEKERAPAN
      Satu cara menyusun data dalam bentuk yang lebih sesuai dan praktikal.
      Menunjukkan kekerapan bagi satu skor.
      Markah diperolehi satu kumpulan.
      Semua data disusun bagi memudah mencari kekerapan.

DATA
      Jumlah cerapan berkaitan
      Bentuk bernombor dalam pengukuran.
      Merupakan maklumat verval di dalam kecederungan memusat.
      Pelbagai cara menyusun data, mengikut tertib
      Untuk melihat ciri data dikumpul
      Data membantu membuat keputusan, ramalan, sebab-musabab, kesan

UKURAN KECEDERUNGAN MEMUSAT MIN
      Markah purata
      Mengukur kecederungan memusat yang mewakili purata.
      Mencampur jumlah skor dan dibahagi dengan jumlah bilangan skor.

MEDIAN
      Nilai tunggal  dalam set data yang mengukur item memusat dalam data.
      Item tunggal  ini ialah paling tengah atau paling memusat dalam satu set nombor.
      Median membahagi set data kepada dua bahagian.
      Beberapa kebaikan dari Min. Data bersifat kualitatif, udah difahami, dikira sebarang jenis data.
      Median nilai purata, susun data sebelum pengiraan, megambil masa jiika set mempunyai bilangan unsur yang besar.
      Nilai tunggal  dalam set data yang mengukur item memusat dalam data.
      Item tunggal  ini ialah paling tengah atau paling memusat dalam satu set nombor.
      Median membahagi set data kepada dua bahagian.
      Beberapa kebaikan dari Min. Data bersifat kualitatif, udah difahami, dikira sebarang jenis data.
      Median nilai purata, susun data sebelum pengiraan, megambil masa jiika set mempunyai bilangan unsur yang besar.

MOD
      Ukuran kecederungan memusat berbeza debgan  min tapi meyerupai dengan median.
      Mod nilai yang paling kerap berulang dalam set data.
      Mewakili titik tertinggi dalam kelok taburan set data
      Mencari mod data misti disusun
      Guna miod tampa memgira,besar, kecil atau bagaimana nilai dalam set data

CARI ....
      MIN;                5,15,10,15,5,10,10,20,25,15
      MEDIAN:       5,10,10,10,15,20,20,25/2,2,4,6,7,9,10,12
      MOD   ;           1,2,3,3,5,5,7,7,7,7,8,9,        
      CARI ; MIN, MEDIAN DAN MOD
      55,45,50,45,45,50,60,70,85,55

UKURAN PEMBOLEHUBAH  JULAT
      Perbezaan nilai paling tinggi dan paling rendah
      Julat= Nilai paling tinggi – nilai paling rendah.
      Kegunaan untuk serakan terhad.
      Ia ukur nilai tinggi dan rendah mengabaikan pencerapan dalam set data.
      Mengukur dua nilai sahaja.
      Julat boleh berubah dari sample ke sample lain dalam pepulasi.

SKOR Z
      Menunjukkan sejauh mana kedududkan skor mentah dari min.
      Semakin jauh kedudukan skor mentah dari min maka semakin besar nilai skor z
      Jika skor mentah lebih rendah dari min nilai skor z adalah negatif 

SKOR T
      Prestasi kecergasan murid akan diperolehi setelah mengabung beberapa skor ujian daripada komponem ujian kecergasan yang telah dijalankan.
      Komponem ujian kecergasan biasanya mmpunyai pengukuran yang berbeza.
      Ujian SEGAK, ujian ringkas separa dalam unit, Jangkaan melunjur dalam sentemeter, oleh itu skor mentah perlu ditukar kepada skor piawai (Skor T) sebelum digabung menjadi skor T keseluruhan

SKALA PENGUKURAN SKALA NOMINAL
      Paling mudah dan terendah
      Melapor kekerapan sesuatu pembolehubah
      Nilai diberikan kepada pembolehubah hanya untuk membezakan kategori
      Tidak boleh dibuat perbandingan
      Contoh. 1 (lelaki). 2 ( perumpuan).1 (Melayu). 2 ( Cina). Tiada nilai dan hubungan.

SKALA ORNIDAL
      Maklumat mengenai urutan atau pangkat pembeolehubah
      Turutan tertinggi hingga turutan terendah, Kecil atau besar
      Menunjukkan arah perbezaan antara satu nilai.
      Contoh: (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) tidak pasti, (2) tidak setuju. (1) sangat tidak setuju. 

SKALA SELA
      Mengambarkan perbezaan unit dalam pengukur sebenar.
      Contoh : Ujian tekan tubi  Pelajar A (80 bilangan), Pelajar B (70 bilangan) , Pelajar C (40 )ulangan.Pelajar A lebih 10 ulangan dari B,
      Nilai O tidak mengambar apa-apa nilai. 

SKALA NISBAH
      Mempunyai semua ciri skala sela dan nilai 0 adalah mutlak dan bermakna.
      Skla ukur tingga skla nisbah.

Sumber: HBPE 2203.Ujian,Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani


No comments:

Post a Comment