Sunday, 3 April 2016

NOTA-NOTA PENTING PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI

Proses untuk meningkatkan kemampuan kecergasan dan nilai individu melalui pendekatan aktiviti fizikal. PJ adalah proses pem,belajaran menyeluruh merangkumi domin psikomotor, kognatif afektif , sosial dan emosi.PJ pembelajaran holistik yang berupaya membangun potensi pelajar. PJ bertujuan menjadikan pelajar sihat, cergas, produktif melalui pemumupukan nilai, sikap dan pengetahuan dan amalan kesihatan untuk kehidupan seharian.

KONSEP PENGURUSAN SUKAN
      Kegiatan yang perlu dalam organisasi bertujuan memastikan setiap individu bersatu tenaga mencapai matlamat
      Dua bentuk:- Profesional

 KARIER PENGURUSAN SUKAN
·         Akademik Profesional
·         Pengajian di IPT

PRINSIP PENGURUSAN SUKAN
·         Sukan dan kecergasan untuk keperluan hidup
·         Pembangunan Sosial
·         Keperluan asas manusia- fisiologi

APAKAH PENGURUSAN SUKAN
·         Proses merancang, mengelola, mengarah dan mengawal
·         Kemahiran berkaitan pengelolaan, pengarahan,pengawalan. Budget, kepimpinan dan penilaian.
·         Pengurusan sumber alatan dan manusia
·         Proses berkerjasama dengan menggunakan sumber optimum- matlamat mencari cara atau menyelesaikan masalah.

MERANCANG
·         Mencapai objektif organisasi
·         Wujud tatacara pengurusan yang baik
·         Melibatkan matlamat  dan mencapai objektif organisasi
·         Mengerak matlamat organisasi guna pelbagai sumber, manusia, wang dan sumber konkrit
·         Tanggungjawab pengurus menetap matlamat, objektif dan kaedah untuk mencapainya

MENGAWAL
Mengurus prestasi yang dicapai
·         Fungsi utama
o   Menyediakan budget
o   Mengarah
o   Mengelola
o   Jadual
o   Membuat keputusan
o   Menilai

FALSAFAH  PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI
·         Melahirkan insan  seimbang segi J.E.R.I
·         Berdasatkan aktiviti Fizikal mencapai domain Kognetif, afektif dan sosial.
·         Falsafah kebaikan manusia sejagat, semangat kerjasama, perpaduan dan berpegang pada etika sukan
·          
PRINSIP PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI
·         Mengekalkan kecergasan- 3 domain
·         Senaman dan kecergasan gaya hidup
·         Mengusai kemahiran
·         Berpengetahuan tentang kesihatan
·         Membantu mengamalkan nilai murni, sahsiah, disiplin sesuai dengan norma masyarakat.
·          
KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI
·         Meningkat dan mengekalkan kecergasan kesihatan dan perlakuan motor
·         Mengusai kemahiran
·         Senaman sebagai rutin harian
·         Aplikasi pengehatuan kesihatan dan keselamatan
·         Membentuk Sahsiah
·         Membuat keputusan bijak dalam hidup

ORGANISASI PJ

Mempunyai Ketua Panitia dan kuasa Guru Penolong Kanan Akademik

BIDANG KUASA KETUA PANATIA PENDIDIKAN JASMANI
·         Ahli JK kurikulum sekolah
·         Pengerusi mesyuarat penatia
·         Perancangan tahunan
·         Mengagih dan m,enyinpan sukatan PJK
·         Perancangan tahunan panatia
·         Memantau pengajaran
·         Memeriksa buku pelajar
·         Merancang pembelian alatan
·         Menyedia Anggaran belanja
·         Merancang Latihan Dalaman
PROSES ASAS PENGURUSAN SUKAN

Proses dan asas Pengurusan Sukan
  Perancangan
  Pengelolaan
  Pengawalan

Fungsi Pengurusan

  Perancangan
  Pengorganisasian
  Memimpin
  Mengawal
  Kakitangan
  Pengarahan
  Koordinasasi
  Pelaporan
  Belanjawan.

KONSEP UTAMA PENGURUSAN SUKAN.
  Autoriti
  Kuasa (Power)
  Karisma
  Penurunan kuasa (Delegating)
  Akauntabiliti.

Pengurusan sukan pendidikan jasmani sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan pentadbiran, perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan budget, kepimpinan dan penilaian dalam kontek berkaitan dengan sukan dan pendidikan jasmani.

Falsafah pengurusan sukan ialah mentadbir dan mengurus sukan sebagai alat membawa kebaikan kepada manusia sejagat, menjalinkan persahabatan serta memupuk semangat toleransi kerjasama persefahaman dan perpaduan

Falsafah pengurusan sukan ialah aktiviti mentadbir dan mengelola dalam pendidikan jasmani bertujuan menghasikan insan yang seimbang dari segi rohani,jasmani intelek dan sosial.No comments:

Post a Comment